Minst tusen imamers åsikt

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748)

Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (12/478)

Ahmad bin Kâmil sade:

”Ya´qûb bin Shaybah förhöll sig passivt till skapandet av Qur’ânen.”

Den passiviteten tog han från sin lärare Ahmad bin al-Mu´adhdhal. Även ´Alî bin al-Dja´d, Mus´ab az-Zubayrî, Ishâq bin Abî Isrâ’îl och andra var passiva. Däremot var inte bara tusen andra imamer utan alla andra imamer från Salaf och efterkommande generationer enade om att Qur’ânen är oskapad och att Djahmiyyah är otrogna. Vi ber Allâh om sundhet i religionen.