4. Kunskap som är okunskap

Imâm Zayn-ud-Dîn bin Radjab al-Hanbalî (d. 795)

Bayân Fadhl ´Ilm-is-Salaf ´alâ ´Ilm-il-Khalaf, sid. 39-42

Buraydah berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Viss vältalighet är magi och viss kunskap är okunskap.”

Sa´sa´h bin Sûhân sade om kunskapen som är okunskap:

”Det vill säga att den lärde inkluderar till sin kunskap sådant som han saknar kunskap om, varpå den får honom att framstå som okunnig.”

Rapporterad av Abû Dâwûd1.

En annan tolkning är att den kunskap som skadar och inte gagnar är i själva verket okunnighet. Med andra ord är det bättre att vara okunnig om den än kunnig om den. Om det är bättre att vara okunnig om den, är den värre än okunnighet. Exempel på sådan kunskap är magi och dylikt som skadar såväl jordeliv som religion.

Från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har flera onyttiga kunskaper rapporterats. Zayd bin Aslam sade:

”Det sades: ”Allâhs sändebud! Så kunnig så-och-så är!” Han sade: ”Om vad?” De sade: ”Människornas stamträd.” Då sade han: ”Det är en kunskap som inte gagnar och en okunskap som inte skadar.”

Rapporterad av Abû Dâwûd i ”al-Marâsîl”.

Också Abû Nu´aym återberättade den i ”Riyâdhat-ul-Muta´allimîn” via Baqiyyah, från Ibn Djuraydj, från ´Atâ’, från Abû Hurayrah, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Där står det att de sade:

”Kunnigast om arabernas stamträd, kunnigast om poesi och kunnigast om arabernas kontroverser.” Mot slutet av hadîthen heter det: ”Det finns tre kunskaper, allting annat är överflöd: en rådande vers, en pågående Sunnah och en rättvis plikt.”2

Berättarkedjan är inte autentisk eftersom Baqiyyah bluffade från en opålitlig person. Slutet av hadîthen finns även hos Abû Dâwûd och Ibn Mâdjah som rapporterade den via ´Abdullâh bin ´Amr bin al-´Âs (radhiya Allâhu ´anhumâ), från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”Det finns tre kunskaper, allting annat är överflöd: en rådande vers, en pågående Sunnah och en rättvis plikt.”3

I berättarkedjan finns ´Abdur-Rahmân bin Ziyâd al-Ifrîqî som är känd för sin svaghet.

1Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan Abî Dâwûd” (5012).

2Ibn ´Abdil-Barr i ”al-Djâmi´” (2/23).

3Svag enligt al-Albânî i ”Dha´îf Sunan Abî Dâwûd” (2885).