35. Lärd hos Allâh eller hos människorna?

Imâm Zayn-ud-Dîn bin Radjab al-Hanbalî (d. 795)

Bayân Fadhl ´Ilm-is-Salaf ´alâ ´Ilm-il-Khalaf, sid. 88-90

I dessa osunda tider väljer människan att antingen vara lärd hos Allâh eller också hos sina samtida människor. Om hon väljer det första alternativet får hon nöja sig med att Allâh har vetskap om henne. Den som har vetskap mellan sig själv och sin Herre nöjer sig med att Allâh vet om honom. Och den som vill betraktas som lärd av människorna hamnar under profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Den som studerar för att jämställa sig med de lärde, tvista med de dumma eller dra åt sig uppmärksamhet, ska föras in i Elden av Allâh.”1

Wuhayb bin Ward sade:

”Måhända betraktar människorna en man som lärd medan Allâh inkluderar honom till de olärda.”2

Muslim rapporterade att Abû Hurayrah återberättade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”En man som lärde sig, lärde ut och läste Qur’ânen kommer att föras fram. Han kommer att bekanta honom med hans gåvor varvid han känner igen dem. Han kommer att fråga honom: ”Vad har du gjort med dem?” Han ska svara: ”Jag lärde mig, lärde ut och läste Qur’ânen för Din sak.” Då säger Han: ”Du ljuger. Du lärde dig för att du ville att det skulle sägas att du är lärd, och du läste Qur’ânen för att du ville att det skulle sägas att du är läsare, och det sades.” Därefter befalls det att han ska släpas på sitt ansikte till dess att han kastas i Elden.”3

1at-Tirmidhî (2655). Autentisk via andra enligt al-Albânî i ”Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb” (106).

2Hilyat-ul-Awliyâ’ (8/157).

3Muslim (1905).