33. Berömvärd tystnad

Imâm Zayn-ud-Dîn bin Radjab al-Hanbalî (d. 795)

Bayân Fadhl ´Ilm-is-Salaf ´alâ ´Ilm-il-Khalaf, sid. 84-87

När den onyttiga kunskapens innehavare ser sig överträffa sina företrädare inom åsikt eller vältalighet, börjar han tro att han är kunnigare eller högre hos Allâh än vad de är. Då han ser sig själv besitta något andra inte besatt, börjar han se ned på sina föregångare och nedvärdera dem till följd av deras knappa kunskap. Vad denne stackare däremot inte vet är att föregångarnas knappa tal berodde endast på fromhet och rädsla för Allâh. För övrigt förmådde även de att dra ut på sina tal. Efter att ha hört en grupp människor disputera religiösa frågor sade Ibn ´Abbâs:

”Vet ni inte att Allâh har slavar som tiger utav rädsla för Allâh? De saknar inte talförmåga och inte heller är de stumma. De är de lärde, de vältaliga, de retoriska, de ädla. De har kunskap om Allâhs händelser, men när de erinrar sig Allâhs väldighet blir de förbryllade, underordnade och tysta. När de väl återvänder till sin normalitet skyndar de sig till Allâh via goda handlingar. De ser sig själva som defekta och bristfälliga. I själva verket är de smarta och starka mot orättfärdiga och förfelande människor. De är rättfärdiga och oskyldiga. De ser inte upp till sina myckna handlingar för Honom, de nöjer sig inte av att lite handlingar görs för Honom och de betraktar inte sina handlingar vara en gåva till Honom. När du än träffar dem finner du dem oroliga, bekymrade, ängsliga och rädda.”

Rapporterad av Abû Nu´aym och andra.

Imâm Ahmad och at-Tirmidhî återberättade Abû Umâmah som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Blyghet och tystnad utgör två av trons nivåer, medan vulgäritet och retorik utgör två av hyckleriets nivåer.”1

God enligt at-Tirmidhî och autentisk enligt al-Hâkim.

Ibn Hibbân rapporterade i sin ”as-Sahîh” via Abû Hurayrah att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Vältalighet är från Allâh och tystnad är från Satan. Vältalighet handlar däremot inte om mycket tal, utan om klargjord sanning. Inte heller handlar tystnad om litet tal, utan om ignorerad sanning.”2

Med avsaknad följeslagare i berättarkedjan berättade Muhammad bin Ka´b al-Quradhî att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Tre drag får slaven att falla kort i jordelivet och till följd av dem ändå få mycket mer tillbaka i efterlivet: släktband, blyghet och tystnad.”

´Awn bin ´Abdillâh sade:

”Tre drag hör till tron: blyghet, avhållsamhet och tystnad, men inte tystnad i form av tyst hjärta eller tysta handlingar. Dessa tre drag medför utökning i efterlivet och minskning i jordelivet. Det som medför utökning i efterlivet är större än det som medför minskning i jordelivet.”

Detsamma rapporteras från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) från ett svagt håll.

1Ahmad (5/269), at-Tirmidhî (2027) och al-Hâkim (1/9).

2Ibn Hibbân (2010).