20. Måna om Salafs förståelse

Imâm Zayn-ud-Dîn bin Radjab al-Hanbalî (d. 795)

Bayân Fadhl ´Ilm-is-Salaf ´alâ ´Ilm-il-Khalaf, sid. 68-69

al-Awzâ´î sade:

Kunskap är det som Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare har förkunnat. Inget annat är kunskap.”1

Sådär sade även Imâm Ahmad som också sade om efterföljarna:

Det är upp till dig.”

Det vill säga att det är upp till dig huruvida du vill skriva ned deras kunskaper eller inte. az-Zuhrî skrev ned deras kunskaper till skillnad från Sâlih bin Kaysân varefter denne ångrade sig för sitt val. Framför allt idag måste man skriva ned Salafs följda imamers ord fram till epoken av ash-Shâfi´î, Ahmad, Ishâq och Abû ´Ubayd. Sedan ska var och en akta sig för vad som uppstått efter dem, ty efter dem uppstod många nyheter. En av dessa nyheter var individer från Dhâhiriyyah och dylika som visserligen tillskrev sig Sunnah och Hadîth, men i själva verket avvek från dem båda å det grövsta eftersom de avvek från imamernas förståelse till förmån för sin egen förståelse, eller också för att de anammade något som imamerna inte anammade.

1Djâmi´ Bayân-il-´Ilm wa Fadhlih (2/29).