17. Kunskap är förståelse av sanningen

Imâm Zayn-ud-Dîn bin Radjab al-Hanbalî (d. 795)

Bayân Fadhl ´Ilm-is-Salaf ´alâ ´Ilm-il-Khalaf, sid. 62-65

Många från de senare generationerna har prövats med detta. De trodde att den som talar, debatterar och bråkar mycket om religiösa frågor är kunnigare än den som inte gör det. Bara resonemanget i sig är ren ignorans. Titta bara på de största och kunnigaste följeslagarna som Abû Bakr, ´Umar, ´Alî, Mu´âdh, Ibn Mas´ûd och Zayd bin Thâbit – hur var de? De talade mindre än Ibn ´Abbâs, men de var kunnigare än han. Efterföljarna talade mer än följeslagarna, men följeslagarna var kunnigare. Efterföljarnas efterföljare talade mer än efterföljarna, men efterföljarna var kunnigare. Kunskap handlar inte om vem som återberättar och citerar mest; kunskap är ett ljus i hjärtat med vilket slaven begriper sanningen. Han brukar det för att skilja på den och osanningen för att sedan uttrycka den i form av korta och koncisa meningar. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) begåvades ju med sådant tal; han talade kort, men själva talet bestod av en väldig innebörd. Därför rapporteras förbud mot mycket tal och tissel och tassel. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Allâh har bara sänt profeter i form av förkunnare. Tillgjort tal är från Satan.”1

Det vill säga att en profet talar endast i den mån han behöver för att förkunna budskapet. Mycket och tillgjort tal är fördömt. Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) predikan var kortfattade2. När han talade kunde man räkna hans ord. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Det finns helt säkert vältalighet som är magi.”3

Han sade det i fördömande syfte och inte i berömmande syfte, vilket vissa har fått för sig. Den som reflekterar över hadîthens kontext övertygas av det. at-Tirmidhî och andra återberättade ´Abdullâh bin ´Amr (radhiya Allâhu ´anhumâ) som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Allâh hatar den vältalige och tillgjorde mannen som rullar sin tunga liksom en ko rullar sin tunga.”4

Det finns många liknande uttalanden från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och följeslagare som ´Umar, Sa´d, Ibn Mas´ûd och ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhum). Det betyder att den som talar och skriver mer om vetenskapliga frågor behöver nödvändigtvis inte vara kunnigare än den som inte gör lika mycket.

1´Abdur-Razzâq (11/163-164).

2Muslim (2/591).

3al-Bukhârî (5146) och Muslim (869).

4Ibn Abî Shaybah (6348), Ahmad (6543), Abû Dâwûd (5005), at-Tirmidhî (2853), Ibn Abî Hâtim i ”al-´Ilal” (2547).