Zayd al-Madkhalî – de lärdas elit

Fråga: Som ni vet har Shaykh och ´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (rahimahullâh) gått bort. Har ni någon erfarenhet av honom eller har ni träffats?

Svar: En förträfflig man sett till kunskapen och, såvitt jag tror, även till rättfärdigheten och fromheten. Må Allâh benåda honom. Han hörde till de lärdas elit. Han träffade Shaykh al-Qar´âwî, men han hade mer kontakt med al-Qar´âwîs elev Shaykh Hâfidh [al-Hakamî]. Må Allâh benåda dem allesammans.

Det finns inga tvivel om att de gagnande lärdas död är en förlust för muslimerna. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh griper inte tag i denna kunskap genom att dra ut den ur männens bröst. Kunskapen grips med de lärdas död. När det då inte finns någon lärd kvar, tar människorna till sig de okunniga som ledare som i sin tur kommer att svara utan kunskap och gå vilse och leda andra vilse.”

Därav måste studenten ivra efter att skaffa kunskap och räkna med Allâhs belöning. Han skall befara att uppleva en tid då han är den kunnigaste människan. Därför måste han binda starka band med Qur’ânen och Sunnah och repetera dem. Med kunskapen skall han avse att komma Allâh nära och inte att framhäva sig för människorna. al-Bukhârî och Muslim rapporterade autentiskt att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade att de första som Elden tänds med är den lärde, den rike och kämpen. Var och en hävdar att han gjorde berömvärda handlingar. Den lärde kommer att säga att han studerade, undervisade, läste Qur’ânen och lärde ut den för Allâhs sak. Det gjorde han dock inte. Han gjorde det bara för att framhäva sig själv. Den rike kommer att säga att han skänkte välgörenhet på alla håll som Allâh tycker om. Kämpen kommer att säga att han krigade för Allâhs sak. Dock var inte avsikten på det viset. Allâh kommer att säga till den lärde att han endast gjorde det för att få ett rykte att han är lärd, vilket han också fick. Handlingarna räknas alltså utmed avsikterna, vilket hadîthen säger. Man måste alltid rannsaka sin avsikt. Därefter befalls att han släpas in i helvetet. Han kommer att säga till den som skänkte välgörenhet att han endast gjorde det för att få ett rykte som en givmild man, vilket han fick. Till kämpen kommer Han att säga att han endast krigade för att få ett rykte som en modig man, vilket han fick.

Människan är alltid tvungen att tänka på att Allâh vakar över en. Jag ber Allâh (djalla wa ´alâ) att Han vägleder oss alla till det.