Zakât-ul-Fitr för otrogen hustru och släkting

Imâm Yahyâ bin Sharaf an-Nawawî (d. 677)

al-Madjmû´ (6/48)

ash-Shâfi´î och hans anhängare anser att mannen är bara ålagd att betala Zakât-ul-Fitr för muslimer. Om han har otrogna släktingar, fruar eller slavar, måste han försörja dem men inte betala Zakât-ul-Fitr för dem. Vi har ingen meningsskiljaktighet kring det. Den åsikten delar ´Alî bin Abî Tâlib, Djâbir bin ´Abdillâh, Ibn-ul-Musayyab, al-Hasan al-Basrî, Mâlik, Ahmad och Abû Thawr. Ibn-ul-Mundhir sade:

”Den åsikten delar ´Atâ’, Mudjâhid, Sa´îd bin Djubayr, ´Umar bin ´Abdil-´Azîz, an-Nakha´î och ath-Thawrî.”

Abû Hanîfah, hans anhängare och Ishâq anser att han måste visst betala för sina skyddsskattsbetalande slavar och släktingar. Vårt bevis för vår åsikt är ´Abdullâh bin ´Umars (radhiya Allâhu ´anhumâ) ord:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ålade muslimska slavar och fria, män och kvinnor, små och stora, att betala Zakât-ul-Fitr i form av en Sâ´ dadlar eller en Sâ´ korn och att den skulle betalas innan människorna begav sig till bönen.”1

1al-Bukhârî (1503) och Muslim (984).