Witr bes bara på natten

1712 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Witr bes bara på natten.”

Rapporterad av at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Kabîr” (891) via Khâlid bin Abî Karîmah: Mu´âwiyah bin Qurrah underrättade oss från al-Agharr al-Muzanî som sade:

”En man kom till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Allâhs profet! Jag vaknade på morgonen utan att ha bett Witr.” Han sade: ”Witr bes bara på natten.” Då sade han: ”Allâhs profet! Jag vaknade på morgonen utan att ha bett Witr.” Han sade: ”Be Witr då.”

Sett till intygande rapporteringar är berättarkedjan minst sagt god.

Hadîthen klargör tidsperioden för Witr liksom hadîthen för de fem bönernas tidsperiod. De implementeras nämligen inte på personen som försover sig eller glömmer. Om han inte ber Witr i tid får han be när han vaknar ehuru det sker efter Fadjr. Det är betydelsen av hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Be Witr då.”

efter att ha sagt:

”Witr bes bara på natten.”