Visar med fingrarna när Allâhs fingrar nämns

Fråga: Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Slavarnas hjärtan är mellan två av den Nåderikes (´azza wa djall) fingrar.”1

Är det problem att visa med fingrarna när denna hadîth kommer på tal?

Svar: Det är inte problematiskt. Syftet är att betydelsen skall förstås ungefärligt. Det görs inte för att likna skapelsens fingrar med Skaparens fingrar. Syftet är att betydelsen skall förstås ungefärligt och att fingrarna är verkliga.

1ad-Dâraqutnî sade:

“al-Husayn bin Muhammad bin Sa´îd al-Mutabbaqî berättade för oss: Muhammad bin Mansûr at-Tûsî berättade för oss: Abû Ahmad az-Zubayrî berättade för oss: Sufyân sade, från al-A´mash, från Abû Sufyân, från Djâbir som sade:

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade ofta: ”Du som vrider på hjärtan! Stadga mitt hjärta på Din religion.” Några av hans hustrur sade till honom: ”Fruktar du för oss efter att vi har trott på dig och ditt budskap?” Han svarade: ”Hjärtat är mellan två av den Nåderikes (´azza wa djall) fingrar. Han gör såhär med dem.”

Abû Ahmad rörde på sitt finger.

Abû Hafs ´Umar bin Ahmad bin ´Alî ad-Darbî berättade för oss: Muhammad bin ´Uthmân bin Karâmah berättade för oss: ´Abdullâh bin Numayr berättade för oss, från al-A´mash, från Yazîd ar-Raqqâshî, från Anas bin Mâlik som sade:

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade ofta: ”Allâh! Stadga mitt hjärta på Din religion.” Några av hans följeslagare sade till honom: ”Allâhs sändebud! Fruktar du för oss efter att vi har trott på dig och bekräftat ditt budskap?” Han sade: ”Ja. Hjärtan är mellan två av den Nåderikes (´azza wa djall) fingrar. Han vänder på dem.” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) visade med sina fingrar.” (Kitâb-us-Sifât (43))