Ville Messias korsfästas eller inte?

Imâm Shams-ud-Dîn bin Qayyim-il-Djawziyyah (d. 751)

Hidâyat-ul-Hayârâ, sid. 192

Ett annat exempel på motsägelse i Evangelierna är att när Messias kände att judarna var efter honom, sade han:

”Min själ är bedrövad ända till döds. Stanna här och vaka med mig.” 39Han gick lite längre bort, kastade sig till marken och bad: ”Fader, låt denna bägare gå förbi mig, om det är möjligt. Men inte som jag vill, utan som du vill.”1

Och väl på korset sade han:

”46Vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: ”Eli, Eli, lema sabachtani?” (vilket betyder: Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?).”2

Hur kombineras detta med er dogm om att han överlämnade sig själv till judarna för att bli korsfäst och dödad för att rena sina slavar från synder och därmed också befria Âdam, Nûh, Ibrâhîm, Mûsâ och alla andra profeter från helvetet med en list som han hade planerat för Iblîs?

Och hur kunde han be om förskoning om han själv valde det och behagades av det? Hur kunde han ropa med hög röst: ”Eli, Eli, lema sabachtani?” om han överlämnade sig själv? Varför övergav hans mäktige fader honom istället för att rädda honom genom att sända en komet mot korset och dem som stod bakom korsfästelsen? Hade han en oförmögen och behärskad herre?

1Matteusevangeliet 26:38

2Matteusevangeliet 27:46