Vill du till paradiset eller till helvetet?

Imâm Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath as-Sidjistânî (d. 275)

as-Sunan (4703)

4703 – ´Abdullâh bin Maslamah al-Qa´nabî berättade för oss, från Mâlik, från Zayd bin Abî Unaysah, från ´Abdul-Hamîd bin ´Abdir-Rahmân bin Zayd bin al-Khattâb som underrättade honom, från Muslim bin Yasâr al-Djuhanî som berättade:

´Umar bin al-Khattâb blev frågad om denna vers:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ

”Och när din Herre lät nya släkten utgå från Âdams söners länder.”1

´Umar sade: “Jag hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) frågas om den. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Allâh (´azza wa djall) skapade Âdam, strök hans rygg med Sin högra hand och tog ut hans avkomma ur honom. Han sade: “Dessa har Jag skapat till paradiset och enligt paradisets invånares handlingar ska de handla.” Därefter strök Han hans rygg och tog ut hans avkomma ur honom. Han sade: “Dessa har Jag skapat till Elden och enligt Eldens invånares handlingar ska de handla.” En man sade: “Vad är då meningen med handling, Allâhs sändebud?” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: “Om Allâh (´azza wa djall) skapar slaven till paradiset, låter Han honom handla enligt paradisets invånares handlingar till dess att han dör utmed paradisets invånares handlingar varefter Han för in honom i paradiset. Och om Allâh (´azza wa djall) skapar slaven till Elden, låter Han honom handla enligt Eldens invånares handlingar till dess att han dör utmed Eldens invånares handlingar varefter Han för in honom i Elden.”2

17:172

2at-Tirmidhî (3075) och Ahmad (1/44-45). Autentisk enligt al-Albânî i “Sahîh Sunan Abî Dâwûd” (4703).