Vilken religion har Sûfiyyah?

Sûfiyyah får hjälp av samtliga sekter och religioner frånsett islam. När skall vi någonsin tro att den klandervärda lögnen skall få hjälp från den Ädla  Sanningen och att den förorenade hädelsen har en själ i den rena tron? Å andra sidan avsvär sig Sûfiyyah själv från allting utom hedniska  trosföreställningar vilka de förövrigt anser vara den rena sanningen. at-Tilmisânî, en av Sûfiyyahs spåmän, sade:

””Hela Qur’ânen är avguderi medan vårt tal är Tawhîd.”[1]

Tillika påstår Ibn ´Arabî att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har gett honom boken ”Fusûs-ul-Hikam”, som förövrigt är en hednisk bok. Han säger att han sade till honom:

””Gå ut med den till folket så att de kan dra nytta av den.””

Därefter sade han:

””Jag slutförde uppgiften som jag fick av Allâhs sändebud precis som han ville: utan tillägg eller reducering.” [2]

Sûfiyyah tillskriver sig samtliga avfallna sekter och ur den resulterar det vidrigaste man kan ha som religion. Om fallet inte är sådant, förekommer det då  fantasier i islam som panenteism och religionsenighet? Dessa här påstår att Allâh (subhânah) är skapelsen i deras essenser, egenskaper,  namn och handlingar. De säger att Han som ger liv och skapar existensen är den döva klippan. De som tror på religionsenighet anser att en otrogens otro och en syndares synd är samma sak som den troendes tro och rättfärdiga andakt. De säger att Ibrâhîms religion är hans fader Âzârs religion och att Mûsâs tro är som Faraos otro. De säger att Abû Djahls polyteism är som Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) monoteism; –båda två är Herrens religion och sändebud. De menar att Iblîs religion är som Djibrîls religion. Faktum är att de säger att Iblîs har mer kunskap än Djibrîl om hur man skall uppföra sig i den gudomliga närvaron och att han har en högre position.

Tillhör dessa otrogna fel islam?


[1] Se Madjmû´ ar-Rasâ’il wal-Masâ’il (1/145) av Ibn Taymiyyah.

[2] Fusûs-ul-Hikam, sid. 40.