Vilken höghet och hand liknar Allâhs höghet och hand?

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”De sju himlarna i förhållande till fotpallen är som sju silvermynt på en sköld. Fotpallen i förhållande till tronen är som en kastad järnring i en ödemark.”1

samt:

”Ingen annan än Allâh uppskattar tronen.”2

Han (subhânah) är ovanför Sin tron och ser allt vad Hans slavar gör.

Det är detta som har etablerats i de kunnigas hjärtan. Därefter har det inte varit svårt för dem att förstå Hans resning eller någon annan egenskap som Han har beskrivit Sig med. Deras hjärtan har aldrig fått för sig att Han liknar någon skapelse. Han (subhânah) har lärt dem via Sitt sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att:

”Jag talar om för dig att på Domedagen skall Allâh placera himlarna på ett finger, bergen på ett finger, träden på ett finger, vattnet och jorden på ett finger och skapelserna på ett finger. Därefter kommer Han att skaka på dem och säga: ”Jag är Konungen.”3

”De sju himlarna och de sju jordarna i den Nåderikes handflata motsvarar ett senapsfrö i en av eras händer.”4

Vilka skapade händer och fingrar liknar dessa så att det skall vara en liknelse och jämförelse att bekräfta dem?

1Ibn Abî Shaybah i ”Kitâb-ul-´Arsh” (58), Ibn Hibbân (361), Abûsh-Shaykh (259) med flera. Autentisk enligt al-Albânî i ”as-Sahîhah” (109).

2Ibn Abî Shaybah i ”Kitâb-ul-´Arsh” (61), ad-Dâraqutnî i ”as-Sifât” (49), Ibn Khuzaymah i ”at-Tawhîd” med flera. Autentisk enligt al-Hâkim och adh-Dhahabî samt al-Albânî i ”Mukhtasar-ul-´Uluww” (102).

3al-Bukhârî (7414) och Muslim (2786).

4at-Tabarî (20/246) via Ibn ´Abbâs.