Vilka böcker skall vi lära ungdomarna då?

Fråga: Frågeställaren har skrivit individens namn som ni redan har nämnt. Jag vill inte upprepa hans namn till skillnad från bokens rubrik. Han säger i förordet till boken ”Manhadj-ul-Anbiyâ’ fîd-Da´wah ilâ Allâh”:

”Jag tittade i de trosrelaterade böckerna och såg att de hade lösningen på den tidens problem. De är tråkiga eftersom de består av texter och domar vilket är ett skäl till att många ungdomar har tagit avstånd från dem.”

Vad säger ni om detta?

Svar: Vad beträffar mig, så har jag inga problem med att nämna hans namn: Muhammad Surûr Zayn-ul-´Âbidîn. Han har en Takfîrî-metodik mot makthavarna och en oklar sådan mot alla andra. Det är han som står bakom ”al-Muntadâ al-Islâmî” i London. Det här yttrandet som han gör är avvisat. Det är oerhört farligt. Han är en av dem som kallar till Fiqh-ul-Wâqi´1 i stora mått. Jag tänkte ta upp det här yttrandet under föreläsningen, men må Allâh belöna frågeställaren väl.

Muhammad Surûr Zayn-ul-´Âbidîn säger i ”Manhadj-ul-Anbiyâ’” vari han inte alls följer profeternas metodik att de gamla trosrelaterade böckerna består enbart av domar varpå de inte är lämpliga för ungdomarna. Därför skall ungdomarna ha tagit avstånd från dem.

Vad skall vi annars knyta ungdomarna med om inte med böcker som Imâm Ahmads ”as-Sunnah”, al-Khallâls ”as-Sunnah”, Ibn Abî ´Âsims ”as-Sunnah”, Ibn Khuzaymahs ”Kitâb-ut-Tawhîd”, Ibn Taymiyyahs böcker, al-Lâlakâ’îs ”Sharh Usûl I´tiqâd Ahl-is-Sunnah wal-Djamâ´ah” och al-Barbahârîs ”Sharh-us-Sunnah”? Vem skall vi knyta dem med om inte med dessa böcker som klargör och förklarar Qur’ânen och Sunnah?

Skall vi knyta dem med böckerna ”al-Usûl al-´Ishrûn”, ”Mudhakkirât-ud-Dâ´î wad-Da´wah” och ”Qâfilat-ul-Ikhwân” vari författaren citerar:

”Den enda olikheten mellan oss och judarna är den ekonomiska meningsskiljaktigheten.”

Skall vi knyta dem vid dem som säger att Allâhs namn och egenskaper hör till meningsskiljaktigheterna inom förgreningsfrågorna?

Skall vi knyta dem vid böckerna som säger:

”Vi samarbetar om det som vi är ense och ursäktar varandra inom det som vi är oense.”?

Skall vi knyta dem vid folk som saluterar Shî´ah och Râfidhah som at-Turâbî? Vet du vem at-Turâbî är? Jag har hans böcker och kompendium. Jag svär vid Allâh att de består av avfall från islam. Jag svär vid Allâh att det finns avfall i dem. Han förnekar hadîther och avviker från vissa Fiqh-frågor. Det rör sig om farliga frågor. Han har farliga uttalanden om beblandning mellan könen. Han säger att dagens läge kräver kunskap om de nutida frågorna och att män och kvinnor studerar tillsammans. Han säger att vi måste ändra på många saker.

Så vem skall vi knyta dem med? Jag hindrar inte muslimen att dra nytta av böckerna som tjänar Salafs metodik, även om de är skrivna i dag, så länge de tjänar Salafs metodik som är sundare, kunnigare och visare.

Beträffande böckerna som det inte finns något behov av och som består av fel, så får ungdomarna aldrig någonsin läsa i dem förrän de har skyddat sig med de trosrelaterade böckerna, nya som gamla, som jag har nämnt.