Vilka arbetsuppgifter har änglarna?

Författare: Imâm Ibn Abîl-´Izz al-Hanafî
Källa: Sharh al-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 299-301
Förkortning: Maktabah Dâr-ul-Hadîth.Com
publicerad
13.09.2004

Angående änglarna, har de ansvar för himlarna och jorden.
Samtliga rörelser i universumet härrör från änglarna. Han (ta´âlâ) sade:

”Och som ger fasta hållpunkter.” (79:5)

”De som befallning fördelar.” (51:4)

Enligt Trons folk och sändebudens anhängare, är de änglar,
medan de som anklagar sändebuden för lögn och förnekar Skaparen tror att
de är stjärnor. Boken och Sunnahn har antytt änglarnas sorter och att
de har ansvar för skapelsernas olika typer. Han (subhânah) har anförtrott
vissa med berg, andra med moln och regn och somliga med fostret i moderliven.
Därefter anförtrodde Han vissa med att skydda människan och nedteckna
hennes handlingar och det förekommer de som har ansvar för att ta hennes
liv. Vissa änglar har hand om att förhöra den döde i graven medan andra
har ansvar för rymderna som änglarna håller i gång. Det förekommer änglar
som har ansvar för solen och månen medan andra har ansvar för att blossa
upp Elden och plåga dess invånare på samma sätt som vissa änglar har ansvar
för Paradiset och dess folk.

Vissa är barmhärtighetens änglar, andra plågans änglar och
somliga bär på Tronen. Det förekommer änglar som har ansvar för att fylla
himlarna med att prisa och helga Allâh. Ordet ”ängel” [Malak] tyder på
att han är ett sändebud som uppfyller beordringen som kommer från Honom
som sänt honom. Det ankommer alltså inte på dem att bestämma om något.
Den Ende som det ankommer är den Ende Guden som härskar över allt med
oinskränkt makt. Det enda de gör är verkställer Hans befallning.

”De talar inte förrän Han har talat och de handlar när Han
befaller.” (21:27)

De är ärade dyrkare och alla har de en bestämd position.
De håller sig till den uppgift de fått tillfördelade och de varken gör
mer eller mindre än vad som vad som behövs.

”De håller sig inte för goda för att dyrka Honom och de
förtröttas inte. De prisar Honom natt och dag utan att mattas.” (21:19-20)

De tre främsta och högsta är: Djibrâ’îl, Mîkâ’îl och Isrâfîl.
De har ansvar för livet.

Djibrâ’îl har ansvar för uppenbarelsen som är hjärtans
och själarnas liv.

Mîkâ’îl har ansvar för regnet som är jordens, växtlighetens
och varelsernas liv.

Isrâfîl har ansvar för att blåsa i hornet som kommer
att återge skapelsen deras liv efter att ha dött.

De är alltså Allâhs sändebud till Hans skapelser och påbud.
De är Hans ambassadörer mellan Honom och Hans tjänare. De stiger ned med
beordring till världens alla hörn och stiger upp till Honom med beordring.
Himlarna är fulla av dem. Det förekommer inte ett utrymme på fyra fingrar
utan att där förekommer en ängel som står upp i bön [Qiyâm], är böjd i
bön [Rukû´] eller på ansikte i bön [Sudjûd]. Varje dag går sjuttiotusen
änglar in i al-Bayt al-Ma´mûr i himlen för att förrätta bönen där och
återvänder aldrig mer.