Vilka är Urskillningsmänniskorna?

Urskillningen (al-A´râf) är en vägg mellan paradiset och helvetet. Det har även sagts att det är namnet på ett berg mellan dem.

Khaythamah bin Sulaymân rapporterade i sin ”al-Musnad” från Djâbir bin ´Abdillâh som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi
wa sallam) sade:

””På Domedagen kommer Vågskålarna att föras fram. Däri kommer goda och dåliga handlingar att vägas. Den vars goda handlingar överstiger de dåliga med ett frös mått, träder in i paradiset. Och den vars dåliga handlingar överstiger de goda med ett frös mått, träder in i Elden.” De sade: ”Allâhs sändebud, vad händer med den vars goda handlingar är lika många som de dåliga?” Han sade: ”Det där är Urskillningsmänniskorna. De har inte fått stiga in i det, dit de längtar.””

Ibn-ul-Mubârak rapporterade att Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) hade sagt:

””På Domedagen kommer människorna att ställas inför rätta. Den vars goda handlingar överstiger de dåliga med en enda handling, träder in i paradiset. Och den vars dåliga handlingar överstiger de goda med en enda handling, träder in i Elden.” Därefter läste han upp:

فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ

””Vinnarna är de vars [goda handlingar] väger tungt i vågskålen, och de vars [goda handlingar] väger lätt i vågskålen är förlorarna som har förverkat sina själar.”[1]

Därefter sade han :

””En vågskål kan stiga och sjunka med endast en atomvikt. De som då har lika många goda handlingar som dåliga, anses vara Urskillningsmänniskorna.””[2]

Det sägs att Urskillningsmänniskorna är paradisets fattiglappar. Hannâd bin as-Sirrî sade: Wakî´ berättade för oss, från Sufyân, från Mudjâhid, från Habîb, från ´Abdullâh bin al-Hârith som sade:

””Urskillningsmänniskorna kommer till sist att hamna vid en flod som heter Livets flod vars stränder är av guldtrådar. Däri kommer de att bada och på deras halsar kommer det att komma en vit doft. Sedan går de tillbaka och badar däri en gång till. Varje gång de badar, blir den vita doften allt starkare.” Därefter sägs det till dem: ”Önska er något!” Till följd därav önskar de sig det de vill. Därpå sägs det till dem: ”Ni skall få det ni har önskat er och sjuttio gånger till.” Detta är alltså paradisets fattiglappar.””[3]

I en annan rapportering sägs det:

”Efter att ha trätt in i paradiset, kommer de att kännas igen via sin vita doft på halsarna. De kommer att kallas för ”paradisets fattiglappar” i paradiset.”

De lärda är oense om vem de verkligen är. Det förekommer tolv åsikter kring denna fråga:

Den första: De som har omnämnts tidigare. Detta är Ibn Mas´ûds och Ka´b-ul-Ahbârs åsikt.

Den andra: Rättfärdiga och lärda människor. Detta är Mudjâhids åsikt.

Den tredje: Martyrer. Denna åsikt har nämnts av al-Mahdawî.

Den fjärde: Förträffliga troende och martyrer som lämnade sina arbeten för att iaktta andras tillstånd. Denna åsikt har nämnts av Abû Nasr ´Abdur-Rahîm bin ´Abdillâh al-Qushayrî.

Den femte: Martyrer som stupade för Allâhs sak efter att ha varit olydiga mot sina föräldrar. Detta har sagts av Sharhabîl bin Sa´d.

Den sjätte: Det är al-´Abbâs, Hamzah, ´Alî bin Abî Tâlib och Dja´far Dhûl-Djanâhayn. De kommer att känna igen dem som älskade dem via deras vita ansikten och dem som hatade dem via deras svarta ansikten. Detta nämnde ath-Tha´labî från Ibn ´Abbâs.

Den sjunde: Domedagens rättvisa människor. De kommer att vittna mot människorna för vad de har gjort. Varje samfund har dessa människor. Denna åsikt nämnde az-Zahrâwî och den anses vara an-Nahhâs åsikt.

Den åttonde: Profeters samfund. Sagt av az-Zadjdjâdj.

Den nionde: Människor med små synder som inte ströks bort av smärtor och prövningar på jorden. Omnämnt av Ibn ´Atiyyah.

Den tionde: Muslimernas stora syndare. Således står de på denna plats. När de tittar på helvetets folk och ser att de har mörka ansikten, säger de:

رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

””Herre, låt oss slippa höra till de orättfärdiga människorna!”” [4]

Och när de tittar på paradisets folk, ser de att de har ljusa ansikten. Detta har sagts av Ibn ´Abbâs. Han sade också:

””Allâh kommer att låta Urskillningsmänniskorna träda in i paradiset.””

Ibn Mas´ûd sade:

””De är de sista som får komma in i paradiset.””

Den elfte: Ickeäktenskapliga barn. al-Qushayrî nämnde denna åsikt från Ibn ´Abbâs.

Den tolfte: Änglar. De är ansvariga för väggen som skiljer de otrogna och de troende åt  innan de får gå in i helvetet respektive paradiset.


[1] 23:102-103.

[2] az-Zuhd (411).

[3] Ibn Abî Shaybah (7/40).

[4] 7:47.