Vilka är Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs grunder?

Fråga: Vilka är Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs grunder i dogm och andra religiösa frågor?

Svar: Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs grundregel i trosläror och andra religiösa frågor är att hålla sig till Allâhs skrift, Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och den vägledning och metodik de Renläriga kaliferna var upprättade på, helt och hållet. Allâh (ta´âlâ) sade:

”Säg: ”Om ni älskar Allâh, följ mig och Allâh skall älska er.” [1]

”Den som lyder sändebudet lyder Allâh; och den som vänder honom ryggen, är du sannerligen inte sänd att vaka över dem.” [2]

Detta gäller vid indelning av krigsbyte. Vad gäller då föreskrivna frågor?

Likaså brukade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) predika på fredagarna:

”Sannerligen är det främsta talet Allâhs tal, och den främsta vägledningen, Muhammads vägledning. De värsta frågorna är de nyinförda, för varje  nyinförd fråga är en innovation, varje innovation är villfarelse och varje villfarelse är i Elden.”[3]

Han sade också:

”Håll fast vid min Sunnah och likaså de efter mig renläriga och vägledda kalifernas Sunnah. Bit tag i den med kindtänderna. Och håll er borta från nyinförda frågor, för sannerligen är varje nyinförd fråga innovation och varje innovation är villfarelse.”[4]

Texterna angående denna fråga är många. Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs metodik och väg är alltså att hålla sig till Allâhs Bok, Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och de Renläriga kaliferna.

Till dessa grunder hör även att de upprätthåller religionen, inte splittrar sig samt underkastar sig Hans (ta´âlâ) Ord:

”Han har föreskrivit för er samma tro som Han anbefallde Nûh – detta har vi uppenbarat för dig – och som Vi anbefallde Ibrâhîm och Mûsâ och ´Îsâ, nämligen att hålla fast vid tron och att aldrig tillåta söndring.”[5]

Om det då skulle ske meningsskiljaktigheter bland dem, är det en tillåten meningsskiljaktighet. Denna meningsskiljaktighet leder inte till att hjärtan  drabbar samman. Nej, i stället finner du dem nära och kärleksfulla.


[1] 3:31.

[2] 4:80.

[3] Muslim (867).

[4] Abû Dâwûd (4607), at-Tirmidhî (2678), Ahmad (4/126-127), ad-Dârimî (1/44-45), Ibn Mâdjah (42-43), al-Hâkim (1/95) m fl.

[5] 42:13.