Viktiga principer inom fredagspredikan

Publicerad: 2008-06-03
Författare: Imâm Yahyâ bin Sharaf an-Nawawî (d. 677)
Källa: Sharh Sahîh Muslim (3/130)

 

861 – – ´Ubaydullâh bin ´Umar al-Qawârîrî och Abû Kâmil al-Djahdarî berättade för oss, från Khâlid. Abû Kâmil sade: Khâlid bin al-Hârith berättade för oss: ´Ubaydullâh bin Nâfi´ berättade för oss, från Ibn ´Umarah som sade:

””Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade predika stående på fredagen. Därefter satt han ned. Därefter ställde han sig upp, precis som de gör i dag.””

Denna rapportering utgör ett bevis för ash-Shâfi´î och majoriteten för att det är ett villkor för den kapable att stå upp och predika. Det är ett villkor att stå upp under de båda predikningarna och de anses inte vara giltiga förrän han sitter mellan dem. Fredagsbönen är alltså inte giltig utan två  predikningar. al-Qâdhî sade:

””Majoriteten anser två predikningar vara ett villkor för att fredagsbönen skall vara giltig.””

al-Hasan [al-Basrî], Dhâhiriyyah och en rapportering från Ibn-ul-Mâdjishûn från Mâlik säger att fredagsbönen är giltig utan predikan.

Ibn ´Abdil-Barr rapporterade att det råder samstämmighet om att det endast är tillåtet att predika stående om man förmår det.

Abû Hanîfah sade:

””Det är giltigt att predika sittande.Det är inte obligatoriskt att predika stående.””

Mâlik sade:

””Det är obligatoriskt och den som inte gör det har gjort dåligt ifrån sig. Däremot är fredagsbönen giltig.””

Abû Hanîfah, Mâlik och majoriteten sade:

””Det är Sunnah att sitta mellan de båda predikningarna. Det är alltså varken obligatoriskt eller ett villkor.””

ash-Shâfi´î anser det vara obligatoriskt och ett villkor för att predikan skall vara giltig. at-Tahâwî sade:

””Ingen annan än ash-Shâfi´î har sagt detta.””

ash-Shâfi´îs bevis är att handlingen har bekräftats från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), samt att han dessutom sade (i betydelse):

””Förrätta bönen så som ni har sett mig förrätta bönen.””