Vikten i Sunnah och en avvisning av Qur’âniyyah

´Umar bin al-Khattâb (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Vissa människor tvistar med er med hjälp av Qur’ânens mindre tydliga verser. Försvara er mot dem med Sunnah, för sannerligen är Sunnahs folk kunnigare om Allâhs (´azza wa djall) Bok.”

Om en okunnig person hör att man nämner Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och säger: ”Jag tar endast emot det som finns i Allâhs Bok”, måste de lärda och förnuftiga säga till honom:

”Du är en ond människa. Du hör till dem som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och de lärda har varnat för. Din okunniga människa! Allâh (´azza wa djall) har uppenbarat förpliktelserna allmänt. Därefter beordrade han Sin profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att förklara för människorna vad som har uppenbarats för honom. Allâh (´azza wa djall) sade:

”Och för dig har Vi uppenbarat Påminnelsen för att du skall klargöra för människorna allt som uppenbarats för dem så att de tänker till.” (16:44)

Allâh (´azza wa djall) lät Sin profet vara en klargörare. Han beordrade hela skapelsen att lyda honom. Han förbjöd dem från att vara olydiga mot honom och Han beordrade dem att stanna vid hans förbud:

”Tag alltså emot vad sändebudet ger er och avstå från det som han nekar er.” (59:7)

Därefter varnade Han dem för att motsätta sig Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) beordring. Han (´azza wa djall) sade:

”De som vill sätta sig emot hans befallningar bör ta sig i akt; de skall få utstå prövningar och ett plågsamt straff väntar dem.” (24:63)

Säg till denna okunniga människa som motsätter sig sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah:

Din okunniga människa! Allâh (´azza wa djall) sade:

”Förrätta bönen och betala allmosan.” (2:43)

Var i Allâhs (´azza wa djall) Bok finner du att Fadjr är två Rak´ât, Dhuhr fyra, ´Asr fyra, Maghrib tre och ´Ishâ’ fyra? Var i Allâhs Bok finner du bönens regler, tider och vad som annullerar den? Detta finner du endast i profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah. Det samma gäller allmosan. Var i Allâhs Bok finner du att du betalar fem dirhamer på tvåhundra, en halv dinar på tjugo, ett får på fyra och alla andra regler kring allmosan? Det samma gäller alla andra förpliktelser som Allâh (´azza wa djall) har ålagt i Sin Bok. Dessa handlingars regler finner du endast i sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah.

Detta är de lärdas uttalande. Den som säger något annat än detta, utesluts ur Islâm och träder i stället in i de otrognas religion. Vi söker skydd hos Allâh från att fara vilse efter att ha varit vägledda.

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Sannerligen har jag fått Boken och något annat som liknar den. Sannerligen har jag fått Boken och något annat som liknar den. En mätt person håller på att ligga i sin fåtölj och säga: ”Håll er till denna Qur’ân. Det som den anser vara lovligt, skall även ni anse vara lovligt, och det som den anser vara olovligt, skall även ni anse vara olovligt.”” [1]

´Imrân bin Husayn (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Du är en dum människa! Finner du i Allâhs Bok att Dhuhr är fyra Rak´ât och att man inte skall läsa högt i den?”

´Abdur-Rahmân bin Yazîd såg en man i Ihrâm ha på sig vanliga kläder. Följaktligen sade han åt honom, men mannen svarade: ”Ge mig en vers från Allâhs (´azza wa djall) Bok som säger att man skall ta av sig kläderna.” Han läste då:

”Tag alltså emot vad sändebudet ger er och avstå från det som han nekar er.” (59:7)

´Alqamah berättade att ´Abdullâh bin Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Allâhs (ta´âlâ) förbannelse vilar över tatuerande kvinnor och tatuerade kvinnor, kvinnor som delar på tänderna för skönhetens skull och kvinnor som ändrar på Allâhs skapelse (´azza wa djall).” En kvinna vid tillnamn Umm Ya´qûb från Banû Asad fick reda på detta och hon var en kvinna som läste Qur’ânen. Hon kom till honom och sade: ”Vad är det jag hör sägs komma från dig; att tatuerande kvinnor och tatuerade kvinnor, kvinnor som delar på tänderna för skönhetens skull och kvinnor som ändrar på Allâhs skapelse (´azza wa djall) är förbannade?” ´Abdullâh sade: ”Skall jag inte förbanna dem som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbannade? Detta förekommer i Allâhs (´azza wa djall) skrift.” Hon sade: ”Jag har läst ut hela Qur’ânen utan att finna det.” Då sade ´Abdullâh (radhiya Allâhu ´anh): ”Du hade hittat det om du bara hade läst det. Därefter läste han:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Tag alltså emot vad sändebudet ger er och avstå från det som han nekar er; och frukta Allâh; Allâh straffar med stränghet.”

´Atâ’ bin Abî Rabâh sade om versen:

”Och om ni råkar i tvist om något, överlåt då avgörandet åt Allâh och sändebudet.” (4:59)

”Att överlåta avgörandet åt Allâh innebär att hänvisa till Allâhs (´azza wa djall) Bok och att överlåta avgörandet åt sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) innebär att hänvisa till sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah.”

´Umar bin ´Abdil-´Azîz (radhiya Allâhu ´anh) skrev i ett av sina brev:

”Ingen har rätt att tycka något vid sidan av Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah.”

Makhûl sade:

”Det finns två typer av Sunnah. En Sunnah är obligatorisk att handla utmed och otro (Kufr) att lämna. En annan Sunnah innebär förträfflighet och skulle den utebli, är ingen skada skedd.

[1] Abû Dâwûd (4604), at-Tirmidhî (2664), Ibn Mâdjah (12) m fl. Autentisk enligt Ibn Hibbân (12), al-Hâkim (1/109) och adh-Dhahabî.

[2] Hâfidh Ibn Hadjar (rahimahullâh) sade:

”Det innebär att dela mellan två åtsittande tänder med hjälp av fil eller någonting annat.” (Fath-ul-Bârî (10/447))

  Abû Dâwûd (4604), at-Tirmidhî (2664), Ibn Mâdjah (12) m fl. Autentisk enligt Ibn Hibbân (12), al-Hâkim (1/109) och adh-Dhahabî.