Vikten av religiös förståelse

Mu´âwiyah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den som Allâh vill väl låter Han honom förstå religionen.”1

Hadîthen har såväl ett direkt som ett indirekt budskap. Det direkta är att förståelse inom religion bevisar att Allâh vill slaven väl. Det indirekta är att Han inte vill slaven väl om Han inte låter honom förstå religionen.

1al-Bukhârî (71) och Muslim (1037).