Vi och följeslagarna

´Allâmah Muhammad bin ´Abdil-´Azîz bin Mâni´ (d. 1385)
Hâshiyah ´alâ al-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 79-81

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

137 – Vi älskar Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare.

138 – Vi älskar ingen av dem överdrivet mycket, inte heller tar vi avstånd från någon av dem.

139 – Vi hatar dem som hatar dem och nämner dem på ett ofint sätt. Vi nämner dem bara på ett fint sätt.

140 – Kärlek till dem innebär religion, tro och rättsinnighet.

141 – Hat mot dem innebär otro, hyckleri och överträdelse.

142 – Vi bekräftar kalifatet efter Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), först och främst åt Abû Bakr as-Siddîq (radhiya Allâhu ´anh) som prioriteras före hela samfundet, därefter åt ´Umar bin al-Khattâb (radhiya Allâhu ´anh), därefter åt ´Uthmân bin ´Affân (radhiya Allâhu ´anh) och därefter åt ´Alî bin Abî Tâlib (radhiya Allâhu ´anh). De var de renläriga kaliferna och vägledda ledarna.

143 – Vi bekräftar paradiset åt de tio som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) namngav och lovade paradiset. Hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord är sanna.

144 – De är Abû Bakr, ´Umar, ´Uthmân, ´Alî, Talhah, az-Zubayr, Sa´d, Sa´îd, ´Abdur-Rahmân bin ´Awf och Abû ´Ubaydah bin al-Djarrâh, detta samfunds trovärdige. Må Allâh vara nöjd med dem allesammans.

145 – Den som talar väl om Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare, hans från allt orent renade hustrur och hans från allt smuts rentvådda avkommor är fri från hyckleri.

146 – Salafs lärde bland föregångsmännen och deras efterträdare som var goda män och följde rapporteringarna och hade förståelse och insyn, får endast nämnas på ett fint sätt. Den som nämner dem på ett ofint sätt är inte på den rätta vägen.

147 – Vi föredrar inget helgon framför en profet. Vi säger att en profet är bättre än alla helgon tillsammans.

148 – Vi tror på helgonens underverk som har rapporterats autentiskt från pålitliga återberättare.

FÖRKLARING

Härmed avvisar han panenteisterna som säger att helgonskap har högre rang än profetskap och att profetskap har högre rang än budskap. De sjunger1:

Profetkallet är i en fas och det är

lite högre än sändebudet men under ett helgon

De säger att en profets helgonskap har högre rang än hans profetskap och att hans profetskap har högre rang än hans budskap. Det hör till okunnighet om Allâh och Hans profeter och sändebud.

Kan ett helgon vara ett helgon utan att frukta Allâh genom att utföra Hans påbud och undvika Hans förbud och följa Allâhs sändebud som måste lydas och följas? Allt detta hör dock till panenteisternas och Sûfiyyahs extremism och avvikelse från den raka vägen.

Helgonens underverk är sanna och bekräftade i Qur’ânen och Sunnah och de är återberättade av många återberättare. Ingen annan än Ahl-ul-Bid´a, som Mu´tazilah och skolastiker som rättar sig efter dem, förnekar dem.

De sanningsenliga anser att den som förnekar underverken är vilsen, ty den som förnekar dem opponerar sig Qur’ânen och Sunnah. Den som har invändningar mot Qur’ânen och Sunnah och opponerar sig dem med sin osunda teori och sitt förstörda intellekt är en vilsen innovatör.

1Se Ibn ´Arabîs ”al-Futûhât al-Makkiyyah” (2/252).