Vi betror Allâhs ridå

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748)

Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (14/235)

Ruwaym blev prövad av Ghulâm Khalîl som han sade om:

”Jag hörde honom säga: ”Det finns ingen ridå mellan mig och Allâh.”

Följaktligen flydde han till Damaskus och gömde sig där ett tag.

Vad Ridån beträffar, så är det tillåtet att säga att ingenting är avskärmat från Allâhs åsyn. Vi är dock avskärmade från Honom i jordelivet medan de otrogna är det i båda liven. För övrigt har det autentiserats att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) predikade för oss om fem saker och sade: ”Allâh sover inte och det tillkommer inte Honom att sova. Han sänker och höjer vågen. Till Honom stiger natthandlingarna upp innan dagen och dagshandlingarna innan natten. Hans ridå är ljuset; om Han hade avtäckt det, skulle Hans ansiktes ljus bränt allt Han ser av Sin skapelse.”1

Vi tror på den, disputerar inte kring den och stannar där.

1Muslim (179).