Vi beskyller ingen muslim för otro till följd av en synd

´Allâmah Muhammad bin ´Abdil-´Azîz bin Mâni´ (d. 1385)
Hâshiyah ´alâ al-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 52-53

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

84 – Vi beskyller ingen som ber mot Qiblah för otro till följd av en synd så länge han inte förlovar den.

FÖRKLARING

De som ber mot Qiblah är de troende som uppriktigt dyrkar Allâh allena, efterlever monoteismens trosbekännelse såväl invändigt som utvändigt, bekräftar allt som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har sagt och underordnar sig hans påbud. Ingenting som annullerar trosbekännelsen ’det finns ingen sann gud utom Allâh’ härrör från dem. Detta åsyftade författaren när han sade:

”Vi kallar dem som ber mot vår böneriktning för ”muslimer” och ”troende”, förutsatt att de erkänner det profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förkunnade och bekräftar allt han underrättade.”

Vi anser att fullkomlig tro består av dogm, bekräftelse och handling. I detta kapitel vill Shaykhen (rahimahullâh) avvisa Khawâridj som beskyller folk för otro till följd av alla sorters synder.