Vem kämpar egentligen för en islamisk stat?

Fråga: Som ni vet hör till de största Sunan som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lade ned vikt på, var att skapa ett islamiskt rike. Det är allmänt känt att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) använde sig av en särskild strategi för att uppnå detta mål. Idag ser vi hur vissa lärda och islamiska grupper bryr sig om vissa frågor som de anser kan leda till detta mål. Exempel på det är endast kall, endast kunskap eller endast politik. Anser ni inte att detta inte räcker för att uppnå detta ädla mål? Skulle ni kunna klargöra vilken metodik man skall använda sig av för att uppnå detta mål?

Svar: Precis som du antydde, har denna fråga både ställts och besvarats många gånger.

Vårt kall baseras på vår Herres Bok och vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) autentiska Sunnah. Detta gör vi för att vi är fast beslutna om att Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vägledning är den bästa vägledningen. De som idag bryr sig om att grunda en islamisk stat motsägs inte av någon om att det inte är obligatoriskt att göra det. Däremot kan de motsägas i tillvägagångssättet till att grunda denna islamiska stat. Vi anser att Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tillvägagångssätt i att grunda en islamisk stat är det enda sättet att göra det på. Det är varken tillåtet för en individ eller en grupp att ta till sig några andra tillvägagångssätt för att grunda denna islamiska stat. Jag kan inte föreställa mig att en person som har minsta lilla kunskap motsäger sig att profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tillvägagångssätt är det enda korrekta. Baserat på det svarar jag på frågan på följande sätt:

Vad var det första profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde och manade till för att lägga de första grunderna till det muslimska landet? Vi anser – och vi hoppas att ingen anser något annat – att det första profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) manade sitt folk till var att endast dyrka Allâh och undvika avguderi. Jag vill analysera denna fråga nu. Låt oss nu vända på frågan med en fråga.

Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inledde sitt kall med Tawhîd. Jag anser att de flesta, mest entusiastiska och ivrigaste kallarna till den islamiska staten inte manar till Tawhîd. Detta är en allvarlig sak som jag känner till. Jag hoppas att frågeställaren antingen erkänner detta faktum så att jag kan fortsätta med mitt svar eller också kommer med en invändning så att vi kan studera huruvida det är vi eller de som har fel. Vi anser att dessa människor som manar till den islamiska staten inte har lagt den grundläggande grunden till denna väldiga byggnad. Beviset för det är att vi skiljer oss från dem.

Enligt de lärda består Tawhîd av tre typer:

1 – Tawhîd-ur-Rubûbiyyah.

2 – Tawhîd-ul-Ulûhiyyah.

3 – Tawhîd al-Asmâ’ was-Sifât.

Vi ser inte att dessa människor manar folkmassorna till Tawhîd. Det enda vi ser dem kunna om trosbekännelsen, är hur man uttalar den. Däremot avvisar de kunskapen om att på samma sätt som Han är ensam om Sin essens är Han likaså ensam om rätten till att dyrkas och namnen och egenskaperna. De fördömer oss som lägger ned vikt på att korrigera trosläran och trosbekännelsen. De säger:

”Hur kan ni sysselsätta er med detta utan att bry er om det muslimska landet?”

Vi vänder på frågan och säger:

”Det är just vi som bryr oss om det muslimska landet.”

Låt oss föreställa oss två personer som vill bygga ett slott. Den förste går steg för steg. Först köper han land, sedan samlar han stenar för att lägga grunden och så vidare. Vad den andre beträffar, hör vi honom bara prata:

”Marken måste vara så och så stor. Den måste finnas i det och det området. Dess rum måste vara så och så och så vidare.”

Det enda vi hör från denne man, är prat och ingenting annat. Det påminner om det arabiska ordspråket:

Jag hör mycket oljud

Men jag ser inget

Den förste, enkle mannen arbetar långsamt och har faktiskt köpt mark, men han har en lång väg framför sig. Å andra sidan kommer han att bygga klart sitt slott före den andre, ty han har inte gjort något. Han har inte ens skaffat sig marken som han vill bygga sitt präktiga slott på. Med marken menar jag befolkningen som landet kommer att byggas på och som kommer att vara förberett när detta lands domar börjar gälla.

Om Tawhîd är grunden till all islam och samtliga handlingar är lönlösa om de inte stämmer överens med den Tawhîd som Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har befallt, kan man fråga sig hur man skall grunda en islamisk stat utan kunskap om islam och framförallt då Tawhîd. Om vi däremot börja tala om frågor utöver Tawhîd eller detaljerad kunskap om Tawhîd, kommer vi att råka på riktiga konstigheter.

De som sysselsätter sig med kall är just de som sysselsätter sig med att grunda en islamisk stat. De följer emellertid inte denna metodik. Inte heller utnyttjar de människornas känslor och entusiasm. I stället arbetar de i tystnad.

Om du frågar dessa människor som endast sysselsätter sig med den islamiska staten om de kan förrätta bönen så som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förrättade bönen, säger de att det hör till förgreningsfrågor och att de för tillfället arbetar för att grunda den islamiska staten. Och om du frågar dem om de kan vallfärda till Allâhs heliga moské på samma sätt som sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vallfärdade och beordrade, säger de inget. Det enda de kan säga är:

”Vi vill ha en islamisk stat.”

En islamisk stat är en tillskrivning till islam. Vad är islam, ni som sysselsätter er med den islamiska staten? Den som inte har något, kan inte ge något.

Vårt kall baseras på två grunder. Den islamiska världen kan aldrig återvända till dess storslagna glansdagar som vi är så stolta över utan dessa två grunder. Dessa två nödvändiga grunder är kunskap och handling. I dag finns det varken kunskap eller handling. Vi kallar dessa två grunder för filtrering och undervisning. Tyvärr hör vi många människor säga om dem som färdas på Salafs metodik – och dessa människor kan till och med kalla sig själva för ”Salafiyyûn”:

”Vad har Salafiyyûn gjort för den islamiska staten?”

Jag tror ni kan svaret nu. Men vi vänder på frågan och säger:

”Vad har andra än Salafiyyûn gjort för den islamiska staten?”

Vad har dessa människor gjort under alla dessa år? Om du frågar dem en religiös fråga som ”Var är Allâh?”, förblir de tysta. De enda som svarar är de som arbetar för den islamiska staten via kallet utmed de två grunderna. De som höjer sina röster för den islamiska staten och som har funnits i nästan hundra år har inte klarat av att göra något. Kan de svara på denna fråga? Du kommer inte att få något svar från dem. De vet inte var Allâh är. Hur vill dessa människor grunda Allâhs land utan att veta var Allâh är? Må Allâh förbarma Sig över Damaskus prins i vars sittning det fanns en stor Salafî-lärd och en grupp retoriker som hade påverkats av Mu´tazilahs troslära. De sade att Allâh är varken uppe, nere, till höger, till vänster, framför, bakom, innanför skapelsen eller utanför skapelsen. De var Levantens lärda på den tiden. I prinsens närvaro debatterade de med en man som sade att hans Herre är ovanför himlen. När prinsen hörde vad de sade, sade han:

”Dessa människor har blivit av med sin Herre.”

Helt korrekt. Jag tror att det inte är bara de som har blivit av med sin Herre. De flesta så kallade islamister i dag har blivit av med sin Herre. Varför? Jo, för att de inte förstår sig på Allâhs bok och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah. De har bara läst något lite som saknar bevis i föreskriften. Vissa av dem kanske tar universitetsexamen utan att veta vad ”det finns ingen sann gud utom Allâh” betyder. Trots det ser du dem hålla föreläsningar, predika, och hetsa upp människorna. Om du frågar dem och deras jämlikar ”Var är Allâh”, säger de inget.