Vem är felfri?

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

ar-Radd ´alâ ash-Shâdhilî, sid. 17-18

Enligt ansedda lärdes samstämmighet, är det bara profeterna som är skyddade mot synder. Râfidhah menar att både profeterna och imamerna är skyddade mot synder. Salaf och de flesta senare generationerna anser att profeterna är syndfria i den bemärkelsen att de inte vidhåller synd. Därtill är muslimerna enade om att profeterna är skyddade mot felaktig förkunnelse av Budskapet, ty sådant fel går emot Budskapets syfte.

Vad gäller sådant som inte är relaterat till Budskapet och lydnad, liksom tvivel, aningar, missuppfattningar och glömska relaterade till jordelivet, är ingen människa skyddad mot sådant. Till och med profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om palmbefruktning: ”Jag tror inte att den gagnar något.” De lät palmerna vara varpå de torkade. Då sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

Jag ananade en aning. Klandra mig inte för en aning. Men om jag berättar för er om Allâh, så ljuger jag inte om Allâh.”

I en annan formulering heter det:

Ni är kunnigare om ert jordeliv. Vad gäller er religions sakfrågor, så är det jag.”1

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade också:

Jag är lik er ingenting annat än en människa. Jag glömmer precis som ni glömmer. Om jag glömmer, skall ni påminna mig.”2

Hos at-Tirmidhî står det:

Âdam förnekade och så gjorde hans avkomma. Âdam glömde och så gjorde hans avkomma. Âdam syndade och så gjorde hans avkomma.”3

Hur kan någon annan än profeterna skyddas mot aningar, tvekan och missuppfattningar om inte ens profeterna skyddades mot dem?

1Muslim (2361) och (2363).

2al-Bukhârî (401) och Muslim (572).

3at-Tirmidhî (3076). Autentisk enligt al-Albânî i “Sahîh Sunan at-Tirmidhî” (3076).