Vem är Allah?

Allâh (ta´âlâ) sade:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ

”Säg: ”Han är Allâh – En, Allâh, den Fullkomlige. Han har inte avlat och inte blivit avlad, och ingen finns som kan liknas vid Honom.”1

Det har sagts att när avgudadyrkarna frågade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om ´Uzzahs Herres härstamning, uppenbarade Allâh denna vers som svar till dem. Andra har sagt att den uppenbarades efter att judarna hade sagt till honom: ”Detta är skapelsen, men vem har skapat Allâh?” Till följd därav uppenbarade Han dessa verser som svar till dem.

Till dem som säger att den uppenbarades som svar till avgudadyrkarna, hör följande:

38303 – Ubayy bin Ka´b sade:

”Avgudadyrkarna sade till Allâhs sändebud: ”Tala om för oss din Herres härkomst.” Då uppenbarade Allâh:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ

”Säg: ”Han är Allâh – En, Allâh, den Fullkomlige. Han har inte avlat och inte blivit avlad, och ingen finns som kan liknas vid Honom.”

38304 – ´Ikrimah sade:

”Avgudadyrkarna sade: ”Berätta för oss om din Herre. Beskriv din Herre för oss. Vad är Han för något? Vad är Han gjord av?” Då uppenbarade Allâh:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ

”Säg: ”Han är Allâh – En, Allâh, den Fullkomlige. Han har inte avlat och inte blivit avlad, och ingen finns som kan liknas vid Honom.”

38305 – Abûl-´Âliyah sade:

”När de sammansvurna hedningarna sade ”Varifrån härstammar din Herre?”, kom Djibrîl med denna vers.”

38306 – Djâbir sade:

”När avgudadyrkarna sade ”Varifrån härstammar din Herre?”, uppenbarade Allâh:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ

”Säg: ”Han är Allâh – En, Allâh, den Fullkomlige. Han har inte avlat och inte blivit avlad, och ingen finns som kan liknas vid Honom.”

Till dem som säger att den uppenbarades som svar till judarna, hör följande:

38307 – Sa´îd sade:

”Det kom en grupp judar till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade: ”Muhammad! Allâh har skapat skapelsen, men vem har skapat Honom?” Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) blev då så arg att hans färg skiftades. Därefter fördömde han dem utav ilska för Allâhs sak. Då kom Djibrîl till honom och lugnade ned honom och sade: ”Ta ned dina vingar, Muhammad.” Sedan kom han med ett svar från sin Herre och sade: ”Allâh säger:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ

”Säg: ”Han är Allâh – En, Allâh, den Fullkomlige. Han har inte avlat och inte blivit avlad, och ingen finns som kan liknas vid Honom.”

Efter att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade läst upp kapitlet för dem, sade de: ”Beskriv Allâh för oss. Hur ser Han ut? Hur är Hans överarm? Hur är Hans underarm?” Då blev profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ännu argare och fördömde dem ännu en gång utav ilska för Allâhs sak. Återigen kom Djibrîl till honom och sade samma sak till honom. Därefter gav han honom svaret på deras fråga:

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ

”De underskattar sannerligen Allâh! På Uppståndelsens dag skall jorden vara en nypa för Honom och himlarna skall ligga hoprullade i Hans högra Hand.”2

38308 – Qatâdah sade:

”En grupp judar kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Varifrån härstammar din Herre?” Då uppenbarades:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ

”Säg: ”Han är Allâh – En, Allâh, den Fullkomlige. Han har inte avlat och inte blivit avlad, och ingen finns som kan liknas vid Honom.”

Om frågan ser ut som vi har beskrivit den, förklaras versen på följande sätt: ”Muhammad! Säg till dem som frågar dig om din Herres härkomst och beskrivning: ”Herren som ni frågar mig om är Allâh som dyrkas av alla. Endast Han har rätt att dyrkas och det ankommer ingen annan.”

Qur’ân-tolkarna är oense kring betydelsen av ”as-Samad”. Vissa sade att ”as-Samad” betyder ”Den som inte är ihålig och som varken äter eller dricker”.

38309 – Ibn ´Abbâs sade:

”as-Samad är Den som inte är ihålig.”

38310 – Mudjâhid sade:

”as-Samad är Den som inte är ihålig.”

38315 – al-Hasan sade:

”as-Samad är Den som inte är ihålig.”

38316 – Sa´îd bin Djubayr sade:

”as-Samad är Den som inte är ihålig.”

38317 – ash-Sha´bî sade:

”as-Samad är Den som inte är ihålig.”

38318 – adh-Dhahhâk sade:

”as-Samad är Den som inte är ihålig.”

Andra sade att det betyder ”Den som varken äter eller dricker”. Till dem hör följande:

38326 – ´Ikrimah sade:

”as-Samad är Den som det inte kommer ut någonting från och som varken avlar eller är avlad.”

Somliga sade att det betyder ”Den som varken avlar eller är avlad”:

38327 – Abûl-´Âliyah sade:

”as-Samad är Den som varken avlar eller är avlad. Allt som föder, ärvs, och allt som föds, dör. Sålunda underrättade Han (ta´âlâ) dem att Han varken ärvs eller dör.”

38328 – Abû Sa´îd as-San´ânî sade:

”När avgudadyrkarna sade till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att han skulle berätta för dem om hans Herres härstamning, uppenbarade Allâh:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ

”Säg: ”Han är Allâh – En, Allâh, den Fullkomlige. Han har inte avlat och inte blivit avlad, och ingen finns som kan liknas vid Honom.”

Allt som föds, dör, och allt som dör, ärvs. Allâh (djalla thanâ’uh) varken dör eller ärvs. Ingen liknar
Honom. Ingen motsvarar Honom. Ingen är som Han.”

38329 – Muhammad bin Ka´b sade:

”as-Samad är Den som inte har avlat och inte blivit avlad, och som ingen kan liknas vid.”

Vissa har sagt att det betyder ”Herren Vars herravälde råder över allting”. Till dem hör följande:

38330 – Shaqîq sade:

”as-Samad är Herren vars herravälde råder över allting.”

38331 – Abû Wâ’il sade:

”as-Samad är Herren Vars herravälde råder över allting.”

38332 – Ibn ´Abbâs sade:

”as-Samad är Herren Vars herravälde är fullständigt.”

Det har även sagts att det betyder ”den Evige som inte dör”.

38333 – Qatâdah och al-Hasan brukade säga:

”Den Evige som är kvar efter skapelsen.”

38333 – Qatâdah sade:

”Den Evige; Han har inte avlat” betyder att Han är evig, ty allt som avlar dör. ”… och inte blivit avlad” betyder att Han inte har blivit till efter att inte ha existerat. Allt fött finns till efter att inte ha funnits. Däremot är Han (ta´âlâ) evig och dör inte. Vad ”Och ingen finns som kan liknas vid Honom” beträffar, har tolkarna meningsskiljaktigheter kring dess betydelse. Vissa har sagt att det betyder ”att ingen liknar eller motsvarar Honom”.”

38337 – Abûl-´Âliyah sade:

”Ingen liknar Honom, ingen motsvarar Honom och ingen är som Han.”

38338 – Ka´b sade:

”Allâh lade grunderna till de sju himlarna och de sju jordarna med detta kapitel:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ

”Säg: ”Han är Allâh – En, Allâh, den Fullkomlige. Han har inte avlat och inte blivit avlad, och ingen finns som kan liknas vid Honom.”

38339 – Ibn ´Abbâs sade:

”Ingen kan liknas vid Honom. Stor är Allâh, den Ende Vars makt alla är underordnade, i Sin härlighet.”

38340 – Ibn Djuraydj sade:

”Jämlik.”

Somliga har sagt att det betyder ”Han som inte har någon hustru”.

38341 – Mudjâhid sade om ”och ingen finns som kan liknas vid Honom”:

”Det vill säga hustru.”

1112:4

239:67