Vem är al-Qawshadjî?

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth adh-Dha´îfah (10/588-589)

En annan vilseledning som ´Abdul-Husayn står för är att han sade i samband med Allâhs ord:

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ

Era beskyddare är inga andra än Allâh och Hans sändebud och de troende – de som förrättar bönen och betalar allmoseskatten och som böjer rygg och knän.”1

Enligt al-Qawshadjî, som var en av Ashâ´irahs imamer, är Qur’ân-uttolkarna enade om att denna vers uppenbarades om ´Alî som skänkte välgörenhet medan han befann sig i Rukû´.”

Vem är denne al-Qawshadjî egentligen? När levde han? Enligt az-Zaraklîs ”al-A´lâm” dog han 879 och var astronom och matematiker tillhörande Hanafiyyahs lärde. Vilket värde har en sådan persons ord, om vi nu skulle gå med på att ´Abdul-Husayns referens verkligen stämmer? Mannen var inte känd för att besitta kunskap om de lärdes åsikter, samstämmighet och meningsskiljaktighet. Dessutom levde han på 800-talet. Plus att han var Hanafî, det vill säga Mâturîdî, och inte Ash´arî, till skillnad från ´Abdul-Husayns påstående. Tyder hans påstående på en dold agenda eller vet han kanske inte bättre än så?

Khomeini drog på ytterligare några lögner och sade om Abû Dharrs påhittade hadith:

Ahl-us-Sunnah rapporterar hela 24 hadither som gör gällande att versen uppenbarades om ´Alî bin Abî Tâlib. Jag ska nöja mig med en av dem som nämns av Ahl-us-Sunnah.”

Han nämnde Abû Dharrs påhittade hadith vars lögn och påhitt du numera känner till från Ibn Taymiyyahs och adh-Dhahabîs uttalanden. Sen är det bara att jämföra den med de resterande – om de nu verkligen existerar!

15:55