Vart var Allâh innan himlarna och jorden skapades?

Publicerad: 2009-02-06
Författare: Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî
Källa: Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (2/570-571)

Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) sade:

”Det är Han som har skapat himlarna och jorden under sex dagar och Hans tron var över vattnet.”1

Allâh (ta´âlâ) berättar om att Han har allt i Sin makt och att Han har skapat himlarna och jorden under sex dagar och att Hans tron var över vattnet. Imâm Ahmad rapporterade från ´Imrân bin Husayn som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh fanns före allting annat. Hans tron var över vattnet och Han skrev ned allting i den Bevarade tavlan.”

Denna hadîth rapporteras likaså i al-Bukhârî och Muslim med många formuleringar. Exempelvis återberättas:

”Allâh fanns samtidigt som det inte fanns någonting annat före Honom – och i en rapportering ”med Honom”. Hans tron var över vattnet och Han skrev ned allting i den Bevarade tavlan. Därefter skapade Han himlarna och jorden.”

I Muslims ”as-Sahîh” berättade ´Abdullâh bin ´Amr bin al-´Âs att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh har säkerligen bestämt skapelsernas öde femtiotusen år innan Han skapade himlarna och jorden. Hans tron var då över vattnet.”

Mudjâhid sade om ”Hans tron var över vattnet”:

”Innan Han skapade någonting.”

Detsamma har sagts av Wahb bin Munabbih, Dhamrah, Qatâdah, Ibn Djarîr och andra. Dessutom sade Qatâdah om versen ”Hans tron var över vattnet”:

”Han underrättar er om hur skapelsen inleddes innan Han skapade himlarna och jorden.”

ar-Rabî´ bin Anas sade om samma vers:

”Efter att Han hade skapat himlarna och jorden, delade Han upp det vattnet i två delar. Han lät den ena delen hamna under Tronen och det är det flammande havet.”

Ibn ´Abbâs sade:

”Tronen (´Arsh) har fått sitt namn efter dess upphöjdhet.”

Sa´d at-Tâ’î sade:

”Tronen är av röda juveler.”

Muhammad bin Ishâq sade:

”Det var precis så som Han (ta´âlâ) hade beskrivit Sig. Det fanns ingenting annat än vatten. Ovanför det låg Tronen och ovanför Tronen finns Han i Sitt majestät och Sin härlighet. Han besitter makt och styrka, ömhet och kunskap, nåd och ynnest och Han gör vad Han vill.”

1 11:7