Världens trygghet

Imâm Yahyâ bin Sharaf an-Nawawî (d. 677)

Sharh Sahîh Muslim (16/67-68)

Muslim sade:

2531 – Abû Bakr bin Abî Shaybah, Ishâq bin Ibrâhîm och ´Abdullâh bin ´Umar bin Abân berättade för oss, från Husayn. Abû Bakr sade: Husayn bin ´Alî al-Dju´fî berättade för oss, från Mudjamma´ bin Yahyâ, från Sa´îd bin Abî Burdah, från Abû Burdah, från sin fader som sade:

Vi bad Maghrib tillsammans med Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) varefter vi sade: ”Vad sägs om att be ´Ishâ’ tillsammans med honom?” Vi satt kvar varpå han kom ut och sade: ”Är ni fortfarande här?” Vi sade: ”Allâhs sändebud! Vi bad Maghrib med dig varefter vi beslöt oss för att be ´Ishâ’ med dig.” Han sade: ”Bra gjort.” Han lyfte upp huvudet mot himlen, vilket han ofta brukade göra, och sade: ”Stjärnorna är himlens trygghet. När stjärnorna försvinner drabbas himlen av det som den är lovad. Jag är mina följeslagares trygghet. När jag försvinner drabbas mina följeslagare av det som de är lovade. Och mina följeslagare är mitt samfunds trygghet. När mina följeslagare försvinner drabbas mitt samfund av det som det är lovat.”1

Hadîthen betyder att så länge stjärnorna finns i himlen, finns även himlen. När stjärnorna slocknar och skingras på Domedagen, upplöses och försvinner även himlen. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Jag är mina följeslagares trygghet. När jag försvinner drabbas mina följeslagare av det som de är lovade.”

Det vill säga en trygghet mot prövningar, krig, avfall, kontroverser och annat som han konkret har varnat för – och allt han har varnat för har ägt rum! Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Och mina följeslagare är mitt samfunds trygghet. När mina följeslagare försvinner drabbas mitt samfund av det som det är lovat.”

Det vill säga trygghet mot innovationer och nyheter i religionen, prövningar, Satans horns uppkomst, Roms och andras resning, vanhelgelse av Makkah och Madînah och annat. Allt detta hör till hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) mirakulösa profetior.

1Ahmad (4/399).