Varken profeten eller Zayd bin Thâbit gjorde det

Imâm Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath as-Sidjistânî (d. 275)

as-Sunan (1404)

1404 – Hannâd bin as-Sarrî berättade för oss: Wakî´ berättade för oss, från Ibn Abî Dhi’b, från Yazîd bin ´Abdillâh bin Qusayt, från ´Atâ’ bin Yasâr, från Zayd bin Thâbit som sade:

”Jag läste upp ”an-Nadjm” för profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och han föll inte ned på ansikte.”1

Zayd var imam och han föll inte ned på ansikte där.

1Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan Abî Dâwûd” (1404).