Varför skickades profeterna och sändebuden?

Du skall veta (rahimakallâh) att Tawhîd innebär att man endast dyrkar Allâh (subhânah). Detta är sändebudens religion som Allâh skickade dem med till Sina tjänare. Den var förste av dem är Nûh (´alayhis-salâm). Allâh skickade honom till hans folk när de hade överdrivit i prisandet av de rättfärdiga: Wadd, Sawâ´, Yaghûth och Nasr. Det sista sändebudet är Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och han är den som slog sönder dessa rättfärdigas bilder. Allâh skickade honom till ett folk som dyrkade, älskade, gav allmosor och kom ihåg Allâh mycket, men de gjorde vissa skapelser som förmedlare mellan dem och Allâh. De säger, “Vi vill komma Allâh nära och vi vill ha deras förmedlan hos Honom, precis som änglarna, ´Îsâ (Jesus), Maryam (Maria) och de övriga rättfärdiga människorna.

Så Allâh skickade Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) för att återuppliva deras fader Ibrâhîm’s (´alayhis-salâm) religion åt dem och för att underrätta dem att detta tillvägagångssättet och denna tron är en absolut rättighet som endast tillhör Allâh. Inget från den lämpar sig till någon, varken till en nära ängel eller till en sänd profet eller till någon annan än dessa två.

Dessa Mushrikûn (polyteister) bär alltså vittnesbörden att Allâh är den ende Skaparen utan någon partner, att endast Han skänker uppehälle, att endast Han orsakar liv och död, att endast Han har kontroll över affärerna och att alla himlar och det som finns mellan dem och de sju jordarna och det som finns mellan dem är underkastade Honom och är under Hans förfogande och kraft.