Vårdnadshavare måste vara religiös muslim

368 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Kvinnan har mer rätt till barnet så länge hon inte gifter om sig.”

Rapporterad av-Dâraqutnî i ”as-Sunan” (418) via al-Muthanâ bin as-Sabbâh, från ´Amr bin Shu´ayb, från hans fader, från hans farfar som sade:

En kvinna tvistade med sin make om sitt barn varvid profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Kvinnan har mer rätt till barnet så länge hon inte gifter om sig.”

Ibn-ul-Qayyim sade i ”Zâd-ul-Ma´âd”:

Hadîthen bevisar att vid skilsmässa har modern rätt att få vårdnaden om barnet så länge det inte finns något skäl som bortprioriterar modern eller någon egenskap i barnet som ger det rätt att välja. Därom finns ingen känd meningsskiljaktighet. Så dömde Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kalif ´Umar bin al-Khattâb.”

Att det kan finnas skäl som bortprioriterar modern betyder att vårdnadshavaren måste vara religiös muslim. Vanligtvis månar vårdnadshavaren om att indoktrinera barnet sin religion som kan bli svår att avlägsna från barnet när det blir äldre. Måhända ändrar vårdnadshavaren på barnets naturliga religion som Allâh har skapat det med så att det aldrig återvänder till den. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Det finns inte ett nyfött barn utan att det föds utmed den naturliga läggningen. Sedan är det hans föräldrar som gör honom till jude, nasaré eller zoroastrier. Likaså föds ett djur helt och friskt; ser ni att det är stympat förrän ni stympar det?”1

Således ska man aldrig lita på att vårdnadshavaren inte omvänder det muslimska barnet till judendom eller kristendom.

Att det kan finnas egenskaper i barnet som ger det rätt att välja åsyftar att barn som besitter urskiljningsförmåga har själva rätt att välja vilken förälder de ska gå till. Det ämnet berörs inte av den aktuella hadîthen eftersom Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lät en pojke välja mellan sin fader och moder.”

Hadîthen är autentisk och klarlagd i ”al-Irwâ’” (2254). Den som vill fördjupa sig mer i ämnet får referera till ´Allâmah Ibn-ul-Qayyims bok ”Zâd-ul-Ma´âd”.

1al-Bukhârî (4775) och Muslim (2658).