Våra bästa människor

Efterföljarna, Tâbi´ûn, varierar i dygd. De lärda i al-Madînah säger att Sa´îd bin al-Musayyab var den bäste efterföljaren. De lärda i Basrah säger att al-Hasan al-Basrî var det. De lärda i Kûfah säger att Uways al-Qarnî var det. Vissa säger att den sistnämnde är korrekt. Muslim rapporterade via ´Umar bin al-Khattâb (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

”Den bäste efterföljaren är en man vid namnet Uways.”1

I helhet är efterföljarna de bästa människorna efter följeslagarna. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”De bästa generationerna är min generation, därefter den som kommer efter den och därefter den som kommer efter den.”

Enligt Hanafiyyah var Abû Hanîfah en efterföljare, enligt alla andra tillhörde han efterföljarnas efterföljare. Mâlik (rahimahullâh) tillhörde efterföljarnas efterföljare. ash-Shâfi´î var Mâliks elev och Ahmad bin Hanbal var ash-Shâfi´îs elev – må Allâh benåda dem allesammans. Dessa är det förbarmade samfundets bästa människor.

1Ahmad (1/39). Ahmad Shâkir sade: ”Berättarkedjan är autentisk… Hadîthen rapporteras av Muslim (2/273-274) kortfattat och förlängt.”