”Vår Salafiyyah är starkare än al-Albânî’s Salafiyyah”

Avtäckandet av Ahl-ul-Bid´ah’s tvivel
Shaykh Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî [1]

 

Shaykh Muhammad bin Hâdî al-Madkhalî (hafidhahullâh)
läste upp frågan:

”Jag har hört er säga: ”Vår Salafiyyah är
starkare än al-Albânî’s Salafiyyah.” Han vill ha ett klargörande.”

Svar av Shaykh Rabî´ al-Madkhalî: Den frågan
har jag besvarat ett okänt antal gånger och det är som att säga: ”Shaykh
al-Albânî talar illa om Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb.”
Vad säger ni om det? Har ni inget svar? Jag har svarat på den och klargjort
deras lögn. De som upprepar denna fråga är lögnare. De har ingen vaksamhet
mot Shaykh al-Albânî, varken på nära håll eller långt håll. De håller
varken med honom eller hans Manhaj, utan de upprepar den för att sprida
Fitnah. Detta är vad de avser. Jag respekterar al-Albânî och jag tror
inte det finns någon som respekterar honom mer än vad jag gör. Jag har
– och lov och pris tillkommer Allâh – försvarat honom oerhört
många gånger. Detta yttrande gjorde jag just i ett kassettband vilket
handlade om försvar av Shaykh al-Albânî. Innebär det nedvärdering av
Imâm ash-Shâfi´î då han sade till Imâm Ahmad bin Hanbal och hans följeslagare:

”Ni är kunnigare om hadîth än vad jag är.
Underrätta mig därför om varje autentisk hadîth, vare sig den är från
al-Kûfah, al-Basrah, ash-Shâm eller Egypten.”???

Ahmad var kunnigare än honom om hadîther
och kunskapen om män. Är detta nedvärdering av ash-Shâfi´î? Exempel
med liknande innebörd är många. Shaykh al-Albânî sade om Shaykh Muhammad
bin ´Abdil-Wahhâb:

”Han är Shaykh-ul-Islâm den andre.”

Nedvärderar den som säger detta om Shaykh-ul-Islâm
Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb? Jag försvarade Shaykh al-Albânî åter och
åter igen. Jag klargjorde hans status, Jihâd, kunskap, försvar av Sunnah
och krig mot Bid´ah, spridning av Sunnah o s v. De sade att vi först
efter att Shaykh al-Albânî hade kommit till oss, lärt känna Salafiyyah,
att vi tillhörde al-Albânî’s parti o s v. Vi har diskuterat med
honom från den allra första dagen sen han kom till (det Islâmiska) Universitet
(i al-Madînah) för att undervisa oss. Jag anser att vår Salafiyyah är
starkare än hans. Shaykh al-Albânî tycker att vi är stränga, medan vi
tycker att al-Albânî är mild. Det var det jag sade. Detta är ingen nedvärdering
av honom. Betyder detta att vi har nedvärderat honom? Aldrig skulle
vi nedvärdera honom, må Allâh välsigna er!

I vilket fall som helst, är vår ´Aqîdah
och Manhaj en och samma. Shaykh Ibn Bâz, Shaykh Ibn ´Uthaymîn, Shaykh
al-Albânî, Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb och Ibn Taymiyyah är alla
upprättade på en och samma ´Aqîdah och Manhaj.

Syftet med denna fråga är att låta Salafiyyûn
drabba samman sinsemellan. Hade detta nått Shaykh al-Albânî, hade han
inte tagit illa upp [2]. Detta har nått hans elever och de har inte
tagit illa upp. De som disputerar kring detta är enligt min uppfattning
al-Albânî’s och hans Manhaj’s fiender, vilka önskar enbart
få sprida Fitnah.

Jag anklagar inte personen som frågade mig
denna fråga. Han har kanske fått för sig något från dessa sabotörer
och på så sätt frågat mig denna fråga.

 

[1] Ur kassettbandet ”Salafiyyatunâ aqwâ
min Salafiyyati al-Albânî – ash-Shubhah war-Radd ´alayhâ”, del.
1, sid. A, publicerad av Dâr Ibn Rajab lil-Intâj wat-Tawzî´, al-Madînah
an-Nabawiyyah.

[2] Imâm al-Albânî (rahimahullâh) sade
i kassettbandet ”ash-Shiddah ´inda as-Salafiyyîn”: ”Om du frågar mig
om mitt tillstånd, säger jag att jag är mild.” (Maktabah Dâr-ul-Hadîth.Com)