Vår regel

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Madjmû´-ul-Fatâwâ (1/64-65)

Fråga: Det är allom bekant att Allâh är utanför skapelsen. Hur avvisas den som argumentar med Allâhs (subhânahu wa ta´âlâ) nedstigning till den nedersta himlen?

Svar: Den som säger att Allâh är överallt betror inte att Allâh är ovanför Sin tron. Han tror inte ens på Allâhs höghet, men han håller fast vid Nedstigningens hadîther för att argumentera för sin dogm. Lämnar Allâh (tabârak wa ta´âlâ) tronen när Han stiger ned till den nedersta himlen? Därom tvista Salaf. Den mest övervägande åsikten hos Ahl-us-Sunnah är att Han förblir ovanför Sin tron. Vi kan inte föreställa oss Hans nedstigning, ty ingen liknar Honom sett till Hans essens, egenskaper och handlingar.

Så som vi som tror på att Allâh är ovanför Sin tron utan att föreställa oss det, tror vi på Hans nedstigning till den nedersta himlen utan att föreställa oss det. Allâh gör ju vad Han vill. På Domedagen ska Allâh stiga ned och komma. Hans essens är olik skapelsernas essens, Hans nedstigning är olik skapelsernas nedstigning. Hans kunskap är inte som skapelsernas kunskap, Hans förmåga är inte som skapelsernas förmåga, Hans höghet är inte som skapelsernas höghet, Hans resning är inte som skapelsernas resning, Hans nedstigning är inte som skapelsernas nedstigning och så vidare.

Ahl-us-Sunnah säger att Allâh stiger ned, men de säger inte hur Han stiger ned. Men fordrar Hans nedstigning till den nedersta himlen evakuering från Hans tron? Vissa anser det, men deras åsikt är övervägd. Den korrekta åsikten är att Allâh är ovanför Sin tron och att Hans nedstigning sker som Han vill. Han förmår ju allt. Det är säkrast att undvika dessa sakfrågor.

Vi har en regel: Vi tror på allt som är bekräftat om Allâh (´azza wa djall). Hadîtherna om Nedstigningen är mångfaldigt återberättade. Ibn Taymiyyah har förklarat dem, avvisat detta tvivel och citerat Salafs åsikter i ämnet. Nedstigningen ska alltså förstås som alla andra egenskaper; vi tror på den utan föreställning, jämförelse, liknelse och förnekelse.