Var ligger helvetet?

´Atiyyah rapporterade att Ibn ´Abbâs sade:

“Paradiset är ovanför den sjunde himlen och Allâh kommer att placera det där Han vill på Domedagen. Helvetet är i den sjunde jorden.”

Rapporterad av Abû Nu´aym.

Ibn Mandah rapporterade att Mudjâhid sade:

“Jag frågade Ibn ´Abbâs var paradiset låg? Han sade: “Ovanför den sjunde himlen.” Jag sade då: “Var ligger helvetet?” Han sade: “Under sju hav som ligger ovanpå varandra.”

´Abdullâh bin Salâm sade:

“Paradiset är ovanför himlen och helvetet är i jorden.”1

Rapporterad av Ibn Khuzaymah och Ibn Abî Dunyâ.

Ibn Abî Dunyâ rapporterade med sin berättarkedja från Qatâdah som sade:

“Paradiset är ovanför den sjunde himlen och helvetet är i den sjunde jorden.”2

Mudjâhid sade om versen “I himlen finns ert uppehälle och där finns det som ni fått löfte om”3:

“Paradiset är ovanför himlen.”

I och med att Allâh (ta´âlâ) underrättade om att de otrogna förs fram till Elden morgon och afton under tiden som de ligger i gravarna och att paradisets portar inte kommer att öppnas för dem, tog vissa detta uttalande som bevis för att Elden är i jorden. Allâh (ta´âlâ) sade:

“Nej! Registret över de som sjunkit djupt i synd finns i Sidjdjîn.”4

I hadîthen som tar upp hur den otrognes själ tas ut, berättar al-Barâ’ bin ´Âzib att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om den otrognes själ:

“… till dess att de når den nedersta himlen. De kommer då att be om tillstånd så att den öppnas, men den kommer inte att öppnas för den.”

Därefter sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

“Himlens portar skall förbli stängda för dem som påstår att Våra budskap är lögn och högmodigt vänder sig ifrån dem; det blir inte lättare för dem att komma in i paradiset än för en kamel att tränga igenom ett nålsöga.”5

Sedan sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

“Allâh (ta´âlâ) sade: “Skriv ned hans namn i Sidjdjîn, i den nedersta jorden.””

Därpå sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

“Då kastas hans själ ut.”

Rapporterad av Ahmad och andra.

Även Abû Hurayrah berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om den otrognes själ:

“… Den kommer att gå ut som den värsta stanken från ett as. De kommer att bege sig med den till jordens port. Där kommer de att säga: “Vilken fruktansvärd stank den har.” Varje gång de kommer till en jord, säger de samma sak till dess att de kommer med den till de otrognas själar.”

Rapporterad av Ibn Hibbân, al-Hâkim och andra.

´Abdullâh bin ´Amr bin al-´Âs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

“De otrognas själar är i den sjunde jorden.”

1 Ibn Abî Dunyâ i ”Sifat-un-Nâr” (178-179) och al-Bayhaqî i ”al-Ba´th wan-Nushûr” (449).

2 Ibn Abî Dunyâ (184).

3 51:22

4 83:7

5 7:40