Vår lära är Salafs lära

Publicerad: 2012-06-12
Författare: Imâm Siddîq Hasan Khân al-Qanûdjî (d. 1307)
Källa: Qatf-uth-Thamar, sid. 57-58

 

Vår lära är Salafs lära. Vi bekräftar egenskaperna utan att jämföra och förklarar Allâh vara fri från brister utan att förneka. Det är islams imamers lära som Mâlik, ash-Shâfi´î, ath-Thawrî, al-Awzâ´î, Ibn-ul-Mubârak, Imâm Ahmad och Ishâq bin Râhûyah. Denna lära hade även de följda Mashâyikh som al-Fudhayl bin ´Iyâdh, Abû Sulaymân ad-Dârânî, Sahl bin ´Abdillâh at-Tustarî och andra. Ingen av dessa imamer hade delade uppfattningar inom de fundamentala frågorna. Detsamma gäller Abû Hanîfah. Trosläran som bekräftat tillskrivs honom stämmer överens med de andras troslära, nämligen det som står i Qur’ânen och Sunnah. Imâm Ahmad sade:

”Allâh beskrivs inte med något annat än det som Han själv eller Hans sändebud har beskrivit Honom med. Vi överskrider inte Qur’ânen och Hadîth.”

Denna lära har de andra också. Vi följer Salaf i detta. De är de kunnigaste imamerna i frågan när det kommer till att förneka och bekräfta. De högaktar Allâh mest och är bäst på att förklara Allâh vara fri från allt olämpligt. De klara betydelserna i Qur’ânen och Sunnah avvisas inte via tvivel. Att avvisa dem är ett sätt att förvränga dem. Det skall inte heller sägas att de endast är obegripliga ord med okända meningar. Det skulle i så fall påminna om dem som läser skriften utan att förstå den. Faktum är att dessa verser är klara och tydliga. De tyder på de ädlaste och klaraste betydelserna som tar plats i de lärdes bröst.