Vår dogm, vårt val

Min morbror ´Alî bin al-Busrî underrättade mig, från Ibn Battah: Abûl-Qâsim Hafs bin ´Umar berättade för mig: Abû Hâtim [ar-Râzî] läste upp följande för oss:

Detta är vår dogm och vårt val som vi tror på och dyrkar Allâh med. Vi ber Allâh om sundhet i religionen och det världsliga livet.

Tron består av tal och handling; hjärtats bekräftelse, tungans erkännande och kroppsdelarnas handlingar däribland bön, allmosa för den berättigade, vallfärd för den kapable, fasta i Ramadhân och alla andra plikter som Allâh har ålagt Sina slavar. Det hör till tron att praktisera dem. Tron stiger och sjunker.

Qur’ânen är Allâhs tal. Hans kunskap, namn, egenskaper, påbud och förbud är inte skapade på något som helst sätt. Den som säger att den är skapad och bildad är otrogen och har uteslutits ur religionen. Den förstående, och som inte är okunnig, som betvivlar hans otro är också otrogen. Den okunnige skall läras. Antingen underkastar han sig sanningen eller också görs det Takfîr på honom.

De passiva och Lafdhiyyah är Djahmiyyah. De har stämplats som Djahmiyyah av Abû ´Abdillâh Ahmad bin Hanbal – vår imam och muslimernas imam.

Rapporteringarna från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), hans följeslagare och deras rättmätiga efterföljare skall följas.

Det skall varken talas eller sittas med skolastiker. De skall bojkottas.

De som skriver böcker baserade på åsikter och inga rapporteringar skall lämnas. Deras innovationer skall inte läsas.

Ahl-ul-Athars, liksom Abû ´Abdillâh Ahmad bin Hanbal, dogm skall anammas.