Vänta då på ad-Dadjdjâl

Imâm Abû Sulaymân Hamd bin Muhammad al-Khattâbî (d. 388)

Ma´âlim-us-Sunan (4/161-162)

Abû Dâwûd sade:

1707 – Yahyâ bin ´Uthmân bin Sa´îd al-Himsî berättade för oss: Abûl-Mughîrah berättade för oss: ´Abdullâh bin Sâlim berättade för oss: al-´Alâ’ bin ´Utbah berättade för mig, från ´Umayr bin Hâni’ al-´Ansî: Jag hörde ´Abdullâh bin ´Umar säga:

”Vi satt med Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som nämnde prövningar ofta till dess att han nämnde den varaktiga prövningen. Det sades: ”Vad är den varaktiga prövningen, Allâhs sändebud?” Han svarade: ”Flykt och förlorad egendom och familj. Därefter kommer välståndets prövning som kommer att uppstå under fötterna på en man från mitt hus. Han ska påstå att han är från mig, men det är han inte. Mina enda förtrogna är de gudfruktiga. Sedan enas människorna om en man som ett höftben på ett revben. Därpå råder en mörk prövning; det finns inte en person i detta samfund utan att den slår till honom. När det sägs att den har upphört förlängs den ytterligare. En man kommer att morna som troende och kvälla som otrogen. Folk kommer att delas upp i två läger: trons läger utan hyckleri och hyckleriets läger utan tro. När det inträffar ska ni invänta ad-Dadjdjâl, om inte samma dag så dagen därpå.”1

Prövningen associerades med varaktighet eftersom den kommer att bestå och vara länge. Det är också möjligt att den fått det namnet på grund av dess svarthet och mörker.

Att höftbenet är på revbenet är ett idiom för labilitet och snedhet. Ett revben förblir inte stabilt på ett höftben då det inte kan hålla det uppe. Med andra ord kommer mannen att vara olämplig för maktinnehav och sakna suveränitet.

För övrigt nämns den mörka prövningen (الدُّهَيْمَاء ) i diminutiv form i fördömande syfte.

1Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan Abî Dâwûd” (4242).