Välkomsten i helvetet

publicerad
11.04.2010

Författare: Imâm Zayn-ud-Dîn bin Radjab al-Hanbalî (d. 795)

Källa: at-Takhwîf min-an-Nâr, sid. 159-161

Allâh (´azza wa djall) sade:

”Och då måste ni som övergav [den raka] vägen och kallade sanningen för lögn, ta av Zaqqûm-trädets frukt för att fylla buken med den. Och till detta skall ni bjudas kokande vatten att dricka; och ni skall dricka som en törstig kamel dricker.” – Så skall de tas emot på Domens dag!”1

Dessa verser bevisar att Eldens folk kommer att tas emot i den genom att få äta av Zaqqûm-trädet och dricka kokande vatten. De kommer att vara törstiga när de drivs till helvetet. Allâh (´azza wa djall) sade:

”Den Dag då Vi samlar de gudfruktiga inför den Nåderike i en ärofull församling och låter de obotfärdiga syndarna drivas ned i helvetet, såsom boskapen drivs till vattningsstället.”2

Abû ´Imrân al-Djawnî sade:

“Vi har fått reda på att Eldens folk kommer att återuppstå törstiga för att därefter stå törstiga och vänta på domen.”

Därefter läste han:

“… och låter de obotfärdiga syndarna drivas ned i helvetet, såsom boskapen drivs till vattningsstället.”

Mudjâhid sade när han förklarade versen:

“Deras huvuden kommer att hänga utav törst.”

al-Bukhârî och Muslim rapporterade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade i den långa hadîthen om Medlingen:

“Det kommer att sägas till judarna och de kristna: “Vad önskar ni?” De kommer att säga: “Herre! Vi är törstiga. Låt oss dricka.” Då antyds det till dem: “Skall ni inte komma?” Därefter kommer de att samlas i helvetet som om det vore en fägring och delar av det kommer att krossa andra. Därpå faller de i Elden.”3

Ayyûb berättade att al-Hasan al-Basrî sade:

“Vad säger du om ett folk som står femtiotusen år på sina ben utan att äta eller dricka något så att deras huvuden hänger av törst och deras magar bränns upp av hunger? Därefter förs de till Elden. Där får de dricka ur en kokande källa.”

Mâlik bin al-Hârith sade:

“När en man kastas in i Elden, faller han nedför den. När han når vissa av dess portar, sägs det: “Var på din plats till dess att du välkomnas!” Därpå får han en bägare med skorpiongift. Då delas hans skinn åt ett håll, hans hår åt ett håll, hans nerver åt ett håll och hans vener åt ett håll.”

1 56:51-56

2 19:84-85

3 al-Bukhârî (22) och Muslim (183).