Väggmålningar: Första innovationen i Messias religion

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

al-Djawâb as-Sahîh (1/208-209)

300 år efter Aristoteles framträdde Messias (´alayhis-salâm) religion i Romarriket och Grekland. Dess anhängare dyrkade Allâh allena till dess att de föll i innovationer. De började måla väggar och ersatte romarnas och grekernas väggmålningar med sina egna väggmålningar.

Romarna och grekerna föll ned på ansikten inför solen, månen och himlakropparna. Med tiden började även nasaréerna falla ned på ansikten mot dem. De gjorde så mot öster, samma väderstreck varifrån solen, månen och himlakropparna steg upp. Däremot föll de ned på ansikten mot dem och inte till dem. Således kom det sista sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som propagerade fullkomlig monoteism som tidigare aldrig skådats. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde att ingen ber medan solen går upp eller ned, ty det är då avgudadyrkarna faller ned på ansikten inför solen. Om monoteisterna ber då tar de liknelse av avgudadyrkarna och riskerar att slutligen falla ned på ansikten inför solen. Den största orsaken till idoldyrkan var avbildning och upphöjda gravar. Muslim rapporterade via Abûl-Hayyâdj som berättade att ´Alî (radhiya Allâhu ´anh) sade till honom:

Skall jag inte skicka dig på samma uppdrag som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skickade mig? Att du inte ser en bild utan att du förstör den och att du inte ser en upphöjd grav utan att du jämnar den.”1

1Muslim (969).