Vägen över helvetet

al-Bukhârî och Muslim rapporterade från Abû Hurayrah som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) nämnde:

“Bron kommer att placeras ovanför helvetet. Jag och mitt samfund kommer att vara de första som går över den. Den Dagen kommer endast sändebuden att tala och de kommer att säga: “Allâh! Skona! Skona!” I helvetet finns krokar som Sa´dân-växtens törnar. Har ni sett Sa´dân-växten?” De sade: “Ja, Allâhs sändebud!” Han sade: “De är som Sa´dân-växtens törnar förutom att endast Allâh (´azza wa djall) vet hur väldiga de är. De kommer att ta tag i människorna utmed deras handlingar. Vissa kommer att gå under med sina handlingar och vissa kommer att gå över till dess att de räddas.”1

Ibn Mas´ûd berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Vägen är tunn som svärdet; hal och glatt. De kommer att säga: “Rädda er i enlighet med ert ljus!” Vissa av dem kommer att passera som en fallande stjärna. Somliga kommer att passera som ett ögonblick. Andra kommer att passera som en vind. Vissa kommer att passera den som de starkaste männen och springa över. De kommer att passera den utmed sina handlingar. Det kommer att finnas den vars ljus är på hans stortår. Han kommer att falla med ena handen och gripa tag med andra handen. Han kommer att falla med ena benet och hänga kvar med andra benet så att Elden bränner hans sidor.”2

Rapporterad av al-Hâkim och både han och andra Hadîth-lärda har sagt att den är autentisk.

De autentiska hadîtherna bevisar att Vägen kommer att placeras på helvetet efter medlingen.

Imâm Ahmad rapporterade från Abû Bakrah som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“På Domedagen kommer människorna att föras fram till Vägen. De kommer att skingras till höger och vänster om den på samma sätt som fjärilar skingras kring elden. Med Sin nåd kommer Allâh att rädda den Han vill.”3

al-Hâkim rapporterade från Salmân al-Fârisî som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Vägen kommer att placeras tunn som ett rakblad. Änglarna kommer att säga: “Vem räddas från detta?” Då säger Allâh: “Den Jag vill av Min skapelse.” Då säger de: “Fri är Du från brister! Vi har inte dyrkat Dig tillräckligt nog.”

Han sade att den är autentisk, men det mest korrekta är att detta är Salmân al-Fârisîs ord.

Muslim rapporterade att ´Â’ishah frågade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

“Var kommer människorna att vara “den Dag då jorden förvandlas till en annan jord och himlarna”4?” Han sade: ”På Vägen.”5

1 al-Bukhârî (6574) och Muslim (182).

2 al-Hâkim (2/377-377). al-Haytamî sade: ”Den är rapporterad av at-Tabarânî via flera vägar. Männen i en av dess berättarkedjor är al-Bukhârîs män förutom Abû Khâlid ad-Dâlânî som också är pålitlig.” (Madjma´-uz-Zawâ’id)

3 Ahmad (5/43). al-Haytamî sade: ”Dess män är al-Bukhârîs män.” (Madjma´-uz-Zawâ’id (10/359))

4 14:48

5 Muslim (2761).