Vad vet du om Djahmiyyah?

Djahmiyyah. Vad vet du om Djahmiyyah? Djahmiyyah är tillskrivning till al-Djahm bin Safwân, som var elev till al-Dja´d bin Dirham, som var elev till Tâlût, som var elev till juden Lubayd bin al-A´sam. De är alltså elever till en jude.

Djahmiyyah’s dogm är att de varken bekräftar Allâhs namn eller egenskaper. De hävdar att Han är ett Väsen utan några namn eller egenskaper, eftersom de anser att bekräftelse av namn och egenskaper leder till avguderi och flertal gudar. Detta är deras fördömda tvivel.

Vi vet inte vad de anser om sig själva. En av dem beskrivs som kunnig, rik, tillverkare och affärsman. Alltså har en av dem flera egenskaper. Betyder detta då att han är flera personer? Detta är en orimlig kamp mot intellektet. Flera namn och egenskaper betyder inte att det måste finnas flera gudar. På grund av detta sade de svunna hedningarna när de hörde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tillbe: ”Du Nåderike! Du Barmhärtige!”:

”Han här påstår att han dyrkar endast en gud, samtidigt som han tillber flera gudar.”

Då uppenbarade Allâh (subhânahu wa ta´âlâ):

”Säg: ”Anropa Allâh eller den Nåderike! Med vilket namn ni än anropar Honom, är fullkomlighetens sköna namn Hans.”” (al-Isrâ’: 110)

Allâh’s namn är alltså många och de tyder på Hans (subhânahu wa ta´âlâ) fulländning och väldighet, inte på flera gudar, vilket de säger. De bevisar nämligen en väldighet och fulländning. Vad gäller ett enbart väsen som inte har några egenskaper, innebär det att det saknar existens. Det är omöjligt att ett föremål existerar samtidigt som det inte har någon egenskap.

Ett annat av deras tvivel är att de menar att bekräftade egenskaper fordrar en liknelse eftersom de även förekommer hos skapelserna. Detta är ett falskt yttrande eftersom Skaparens egenskaper passar Honom, medan skapelsernas egenskaper passar dem. På så sätt förekommer det ingen likhet.

Djahmiyyah har till sin vilseledning inom tron på namnen och egenskaperna även skrapat ihop tvångsläran när det kommer till ödet. De säger:

”Tjänaren har varken fri vilja eller fritt val, utan är enbart påtvingad till sina handlingar.”

Detta betyder att han är förtryckt om han syndar, eftersom det inte är hans handling. Han är alltså, enligt dem,– påtvingad till synden – högt upphöjd är Allâh över det.

Så de enar mellan tvångsläran och förnekelse av namnen och egenskaperna. Till detta medför de även Irdjâ’ och påstår också att Qur’ânen är skapad.

Som slutsats härstammar sekterna Mu´tazilah, Ashâ´irah och Mâturîdiyyah från Djahmiyyah vilkas förnekande av namnen och egenskaperna har blivit känt och utspritt.