Vad skapades först? Tronen eller pennan?

Publicerad: 2004-10-30
Författare: Imâm Ibn Abîl-´Izz al-Hanafî
Källa: Sharh al-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 263-265
Kommentar och fotnot: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî

 

Imâm Abû Dja´far at-Tahâwî al-Hanafî (rahimahullâh) sade:

”Vi tror på Tavlan, Pennan och allt som nedtecknats däri.”

FÖRKLARNING

Imâm Ibn Abîl-´Izz al-Hanafî (rahimahullâh) förklarade och sade:

”Allâh (ta´âlâ) sade:

”Nej, det är en ärorik Qur’ân, inristad på en bevarad tavla.” (85:21-22)

Hâfidh Abûl-Qâsim at-Tabarânî rapporterade att profeten(sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Sannerligen skapade Allâh en Bevarad tavla av vita pärlor. Dess blad är av röda juveler. Dess penna är av ljus och dess bok är av ljus. Varje dag kastar Allâh trehundrasextio blickar på den. Dess bred motsvarar det som finns mellan himlen och jorden. Han tittar i den trehundrasextio gånger varje dag. Han skapar och ger uppehälle, ger liv och orsakar död, upphöjer och förnedrar och Han gör det Han vill.”[1]

Den omnämnda Tavlan är den Allâh skrev ned förutbestämmelserna i. Den omnämnda Pennan är den Allâh skrev ned förutbestämmelserna med. I Abû Dâwûds ”Sunan” rapporteras det från ´Ubâdah bin as-Sâmit som sade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det första Allâh skapade var pennan. Han sade till den: Skriv.” Då sade den: ”Herre, vad skall jag skriva?” Han sade: ”Skriv ned alla sakers förutbestämmelser fram till Domedagen.””[2]

De lärde har skiljt sig åt; är Pennan eller Tronen [´Arsh] den första skapelsen? Hâfidh Abûl-´Al⒠al-Hamadânî har nämnt två åsikter och den mest korrekta av dem två är att Tronen skapades före Pennan. ´Abdullâh bin ´Amr rapporterade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh skrev ned skapelsernas förutbestämmelser femtiotusen år innan Han skapade himlarna och jorden, medan Hans Tron var på Vattnet.” [3]

Detta tyder klart och tydligt på att förutbestämmelsen ägde rum efter att Tronen skapats och att förutbestämmelsen ägde rum först efter att Pennan skapats. Hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Det första Allâh skapade var pennan.”

kan ha två meningar. Om man tar den första meningen, vilken är korrekt, betyder den:

”Först då Han skapade den, sade Han till den: ”Skriv.””

Vid detta läge läses ”Awwala” (Först) och ”al-Qalama” (Pennan) med bokstaven ”a” i slutet. Om det rör sig om två meningar, vilket betyder att ”Awwalu” och ”al-Qalamu” stavas med bokstaven u” i slutet, betyder det att Pennan är denna typ av skapelsens första skapelse. På så sätt stämmer de båda hadîtherna överens.

Denna Penna är den första, främsta och ädlaste pennan. Flera Qur’ân-tolkare har sagt att det är den Allâh svär vid i Sitt Tal:

”Nûn. Vid Pennan och det som skrivs ned!” (68:1-2)

Den andra pennan är Uppenbarelsens penna. Den skrivs Allâhs uppenbarelser till Hans profeter och sändebud ned med.


[1] Svag. I dess berättarkedja förekommer Ziyâd bin
´Abdillâh al-Bukâ’î, från Layth bin Abî Sulaym och båda två
är svaga. Han rapporterar den även via andra vägar, t ex att Ibn ´Abbâs
har sagt det. Dess berättarkedja kan vara god. Berättarkedjans män är
samtliga pålitliga förutom Bukayr bin Shihâb al-Kûfî. Abû
Hâtim sade om honom:

”Han är en Shaykh.”

Tillika har Ibn Hibbân nämnt honom i ”ath-Thiqât”.

[2] Autentisk.

[3] Autentisk. Den förekommer i Ahmad (2/169), at-Tirmidhî
och al-Bayhaqî i ”Kitâb al-Asm⒠was-Sifât” (269).