Vad skall göras i den döendes närvaro?

Fråga 1: Vad skall man göra när man sitter vid en döende person? Är det bekräftat i Sunnah att läsa kapitlet ”Yâ Sîn” hos den döende?

Svar: Det är en muslimsk skyldighet att besöka sjuklingen. Den som besöker sjuklingen skall påminna honom om att ångra sig, testamentera det obligatoriska som finns att testamentera och påbjuda honom att påminna sig om Allâh (´azza wa djall). Den döende är i behov av det. När man väl är säker på att personen håller på att dö skall man få honom att uttala trosbekännelsen, vilket profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde1. Han skall nämna Allâh i hans närvaro så att han hör honom och därav blir påmind och nämner Allâh. De lärda säger dock att han inte skall befalla honom det eftersom det finns risk att han vägrar uttala trosbekännelsen på grund av ångesten och den besvärliga situationen, vilket kan sluta med ett dåligt slut. Han skall alltså påminna honom praktiskt. De säger också att han skall vara tyst efter att den döende har uttalat trosbekännelsen och inte inleda ett nytt samtalsämne med honom för att sjuklingens sista ord skall vara trosbekännelsen. Om den döende skulle säga något efter trosbekännelsen, så får den närvarande se till att ta upp den igen så att sjuklingens sista ord blir trosbekännelsen.

Vad beträffar läsningen av ”Yâ Sîn” hos den döende, så anser många lärda att det är Sunnah eftersom profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Läs ”Yâ Sîn” hos era döende.”2

Flera lärda säger emellertid att hadîthen är svag. Följaktligen är handlingen Sunnah enligt dem som autentiserar hadîthen till skillnad från dem som anser att den är svag – och Allâh vet bättre.

1Muslim (916).

2Ahmad (4/257) och Abû Dâwûd (3121).