Vad innebär Takfîr på en muslim?

111 – Abû Bakr bin Abî Shaybah berättade för oss: Muhammad bin Bishr och ´Abdullâh bin Numayr berättade för oss: ´Ubaydullâh bin ´Umar berättade för oss, från Nâfi´, från ´Ibn ´Umar att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om en man förklarar sin broder vara otrogen, återvänder det till en av dem.”

Yahyâ bin Yahyâ at-Tamîmî, Yahyâ bin Ayyûb, Qutaybah bin Sa´îd och ´Alî bin Hudjr berättade för oss, från Ismâ´îl bin Dja´far som sade: Yahyâ bin Yahyâ sade: Ismâ´îl bin Dja´far berättade för oss, från ´Abdullâh bin Dînâr som hörde Ibn ´Umar säga: Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om en person säger till sin broder ”O, du otrogne”, återvänder det till en av dem. Antingen är det som han sade, eller också så återvänder det till honom.”

FÖRKLARING

Denna hadîth hör till de hadîther som de lärda anser vara tvetydiga med tanke på att dess uppenbara formulering inte kan vara dess egentliga betydelse. Detta baseras på att Sanningens folk inte anser en muslim bli otrogen om han skulle falla i synder som mord och otukt. Samma sak gäller att kalla sin broder för ”otrogen” utan att tro att [hans] religion är upphävd. Om man då känner till det vi har nämnt, kan denna hadîth tolkas på flera sätt:

Det första: Att det gäller den som anser det vara tillåtet att säga det. Denna person hädar. Enligt denna betydelse, återvänder anklagelsen till honom.

Det andra: Att hans nedvärdering av brodern och synden i att förklara honom vara otrogen, återvänder till honom.

Det tredje: Att den berör Khawâridj som förklarar de troende vara otrogna. Denna förklaring rapporterade al-Qâdhî ´Iyâdh (rahimahullâh) från Imâm Mâlik bin Anas. Däremot är denna förklaring svag, ty den korrekta åsikten som innehas av de flesta lärda säger att Khawâridj, liksom alla andra Ahl-ul-Bid´ah, inte är otrogna.

Den fjärde: Att denna anklagelse leder honom till otro.

Den femte: Att hans Takfîr återvänder till honom. Det är alltså inte otron som återvänder till honom, utan hans Takfîr då han förklarar sin troende broder vara otrogen. Det är som om han förklarar sig själv vara otrogen. Detta beror antingen på att han förklarar någon som sig själv vara otrogen, eller att han förklarade någon vara otrogen som endast förklaras vara otrogen av någon som inte tror på islam – och Allâh vet bättre.