Vad har bönen med fastan att göra?

Publicerad: 2013-01-26
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: Fatâwâ ´Ulamâ’ al-Balad al-Harâm, sid. 291-292
Fotnot: Darulhadith.com

 

Fråga: Vissa lärda fördömer muslimer som fastar utan att förrätta bönen. Vad har bönen med fastan att göra? Jag vill fasta för att jag vill gå in genom Rayyân-dörren[1]. Det är allmänt känt att tiden mellan en Ramadhân till en annan stryker bort alla synder däremellan. Jag hoppas på en klargörelse – må Allâh skänka er framgång.

Svar: De som har fördömt dig för att du fastar utan att förrätta bönen har gjort det med all rätt. Bönen är Islâms pelare. Det finns ingen Islâm utan den. Den som inte förrättar bönen är otrogen och tillhör inte Islâm. Allâh godtar inte den otrognes fasta, välgörenhet, vallfärd eller någon annan god  handling. Allâh (ta´âlâ) sade:

”Ingenting hindrar att det de ger bort tas emot utom det att de inte tror på Allâh och på Hans sändebud och de går inte till bönen annat än med lättja och när de ger, ger de högst motvilligt.”[9:54]

Om du fastar utan att förrätta bönen, kan vi baserat på detta tala om för dig att din fasta är ogiltig och inkorrekt. Den är värdelös hos Allâh och den för dig inte närmare Honom.

Och vad gäller din inbillning att tiden mellan en Ramadhân till en annan stryker bort synderna däremellan, kan vi tala om för dig att du inte känner till hadîthen kring denna fråga. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade (i betydelse):

”De fem bönerna och tiden mellan en fredag till en annan och mellan en Ramadhân till en annan, stryker bort vad som finns däremellan om de stora synderna undviks.” [Muslim (233)]

För att tiden mellan en Ramadhân till en annan skall stryka bort synderna däremellan, sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att stora synder måste undvikas. Men du som fastar utan att förrätta bönen håller dig inte borta från stora synder. Vilken synd är större än att låta bli att förrätta  bönen? Faktum är att det är otro att inte förrätta bönen. Hur är det då möjligt att fastan stryker bort dina synder? Att du inte förrättar bönen är otro. Din fasta är oacceptabel. Du är ålagd att ångra dig inför din Herre och att förrätta bönen som Allâh har ålagt dig. Därefter kan du fasta. När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skickade Mu´âdh till Jemen sade han:

”Låt trosbekännelserna att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad är Allâhs sändebud vara det första du manar dem till. Om de godtar det från dig, skall du lära dem att Allâh har ålagt dem att be fem gånger om dagen.” [at-Tirmidhî (625)]

Efter att ha nämnt trosbekännelserna, nämnde han bönen och sen allmosan.

[1] En dörr den fastande går igenom innan han går in i paradiset. Se Imâm Ibn-ul-Athîrs ”an-Nihâyah” (1/713).