Vad gör man om man går in i moskén och böneutroparen ropar till bön?

Publicerad: 2010-06-20
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: Madjmû´ Fatâwâ ash-Shaykh Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (14/295)

 

Fråga: Om jag går in i moskén under tiden som böneutroparen ropar till bön; skall jag då först be två Rak´ât för moskén eller skall jag säga det böneutroparen säger?

Svar: Om böneutroparen ropar till fredagsbönen framför predikaren, ber man först två Rak´ât. Han skall inte vänta på att böneutroparen är färdig. Ty att lyssna på fredagspredikan har företräde framför följandet av böneutropet. Det är trots allt obligatoriskt att lyssna på fredagspredikan till skillnad från att upprepa böneutropet.

Om det däremot inte är böneutrop till fredagsbönen, är det bättre att förbli stående och säga efter böneutroparen och läsa följande bön:

“Allâhumma Rabba hâdhih-id-Da´wah at-Tâmmah was-Salât-il-Qâ’imah. Âti Muhammadan al-Wasîlah wal-Fadhîlah wad-Daradjah ar-Rafî´ah. Wab´athu al-Maqâm al-Mahmûd alladhî wa´adtahu. Innaka lâ tukhlifu al-Mî´âd.”1

1 Allâh, Herren av detta fullkomliga kall och denna upprättade bön! Skänk Muhammad Wasîlah, den upphöjda ställningen över alla andra skapelser och den höga nivån. Skänk honom den Berömvärda positionen som Du har lovat honom. Du bryter sannerligen inte Dina löften.”