Vad är Hûr-ul-´Ayn skapade av?

publicerad
05.06.2010

Författare: Imâm Ibn Qayyim-il-Djawziyyah (d. 751)
Källa: Hâdîl-Arwâh ilâ Bilâd-il-Afrâh, sid. 190-103
Förkortning av webbofs6.sg-host.com

Vad beträffar materian som Hûr-ul-´Ayn är skapade av, rapporterade al-Bayhaqî från al-Hârith bin Khalîfah som sade: Shu´bah berättade för oss: Ismâ´îl bin Lahî´ah berättade för oss, från ´Abdul-´Azîz bin Suhayb, från Anas bin Mâlik, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

“Hûr-ul-´Ayn är skapade av saffran.”

al-Bayhaqî sade:

“Denna rapportering är motstridig (Munkar) med denna berättarkedja. Den är inte autentisk från Ibn Lahî´ah.”

Den rapporteras dock via Shu´bah.

at-Tabarânî sade: Ahmad bin Rushdayn berättade för oss: ´Alî bin al-Hasan bin Hârûn al-Ansârî berättade för oss, Layth berättade för mig, från Layths dotter, från Abû Sulaym som sade: ´Â’ishah bint Yûnus berättade för mig, från Layth bin Abî Sulaym, från Mudjâhid, från Abû Umâmah, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

“Hûr-ul-´Ayn är skapade av saffran.”

at-Tabarânî sade:

“Den rapporteras endast via denna berättarkedja och ´Alî bin al-Hasan bin Hârûn är ensam om att rapportera den.”

Däremot har även Ishâq bin Râhûyah rapporterat från ´Â’ishah bint Yûnus som sade:

“Jag hörde min make Layth bin Sulaym berätta från Mudjâhid.” och tillskriver hadîthen profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Även ´Uqbah bin Mukram rapporterade från ´Abdullâh bin Ziyâdah, från Layth, från Ibn ´Abbâs. Det är däremot inte autentiskt att det är profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord. Å andra sidan räcker det att Ibn ´Abbâs har sagt det.

Abû Salamah bin ´Abdir-Rahmân sade:

“Allâhs nära vänner har hustrur i paradiset som inte är födda av Âdam och Hawwâ’. De är skapade av saffran.”

Detta har rapporterats från två följeslagare, Ibn ´Abbâs och Anas bin Mâlik, och två efterföljare, Abû Salamah och Mudjâhid. I vilket fall som helst, så är de skapade i paradiset och har varken fäder eller mödrar – och Allâh vet bättre.

Abû Nu´aym rapporterade: ´Alî bin Muhammad at-Tûsî berättade för oss: ´Alî bin Sa´îd berättade för oss, Muhammad bin Ismâ´îl al-Hassânî berättade för oss: Mansûr bin al-Muhâdjir berättade för oss: Abû Mansûr al-Abâr berättade för oss, från Anas, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

“Om Hawrâ’ hade spottat i de sju haven, skulle de ha blivit till sötvatten av deras munnars sötma. al-Hûr al-´Ayn är skapade av saffran.”

Om denna mänskliga skapelse, som är av lera, är på detta fina och vackra sätt, hur är det då med en skapelse som är skapad av paradisets saffran? Allâh är Den man söker hjälp av.

Ibn-ul-Mubârak rapporterade med sin berättarkedja från Ibn ´Abbâs som sade:

“Vi satt en dag med Ka´b när han sade: “ Om kvinnan i paradiset hade sänkt sin hand från paradiset, skulle den ha lyst upp jorden på samma sätt som solen lyser upp människornas tillvaro.” Därefter sade han: “Jag har bara nämnt hennes hand. Vad skall man då säga om hennes ansikte och dess ljushet, fägring och skönhet?”

Imâm Ahmad rapporterade i sin “al-Musnad” från Kathîr bin Murrah, från Mu´âdh bin Djabal, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

“Det finns inte en hustru som besvärar sin make i detta liv, utan att utan att Hûr-ul-´Ayn säger: “Besvära inte honom, må Allâh förbanna dig. Han är endast hos dig ett kort tag. Snart kommer han att lämna dig för oss.”

Ibn Mas´ûd sade:

“I paradiset finns det särskilda Hawrâ’ som kallas för “leksaken”. Alla kvinnor i paradiset är förtjusta i dem. De klappar dem på axlarna och säger: “Tûbâ till dig! Om strävarna hade känt till dig, skulle de sannerligen ha kämpat.” Mellan hennes ögon står det “Den som vill ha någon som jag får sträva efter min Herres välbehag.”

´Atâ’ as-Sulamî sade till Mâlik bin Dînâr:

“Abû Yahyâ, få mig att längta.” Han sade: “´Atâ’! Det finns Hawrâ’ i paradiset som paradisets folk skryter över. Om inte Allâh (ta´âlâ) hade bestämt att de inte dör däri, skulle de ha dött av deras skönhet.” Mâliks ord fick ´Atâ’ att förbli försjunken i tankar.

Rabî´ah bin Kulthûm sade:

“al-Hasan [al-Basrî] tittade på oss när vi satt runt honom som ungdomar. Han sade: “Ungdomar! Längtar ni inte efter Hûr-ul-´Ayn?””

Rabî´ah bin Kulthûm sade också:

“Ibn Abîl-Hawârî berättade för mig: “En natt sov jag och Abû Hamzah uppe på taket. Jag började titta på honom hur han vred sig på sin madrass fram till gryning. Då sade jag till honom: “Abû Hamzah! Vad fick dig att vrida dig så mycket i natt?” Han sade: “Efter att jag hade lagt mig började jag drömma om en kvinna från paradiset. Det var som om jag rörde vid hennes hud och hon rörde vid min.” Därpå berättade jag detta för Abû Sulaymân som sade: “Det där är en man som längtar.”

Yahyâ bin Abî Kathîr sade:

“Hûr-ul-´Ayn kommer att välkomna sina män vid paradisets portar och säga: “Vi har väntat på er länge. Vi är nöjda och förargas inte. Vi är här för att stanna och försvinner inte. Vi är eviga och dör inte.” De säger detta med de vackraste rösterna de någonsin har hört. Därefter säger de: “Du är min kärlek och jag är din kärlek. Du kommer inte att försummas något och ingen kan ta din plats.”